Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na imovinu u postupku statusne promene

Servis računara online zakazivanje

U statusnoj promeni ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine na vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta

 

„Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzet je prenos apsolutnih prava iz člana 23. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013 – dalje: Zakon), tj. prenos prava svojine na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine na vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta, koji se vrši sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. To znači da se za taj prenos poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava ne podnosi i porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća.

* * *

Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu: prava svojine na nepokretnosti; prava intelektualne svojine; prava svojine na motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini; prava svojine na plovilu; prava svojine na vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom – osim državnog; prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Odredbom člana 24a tačka 3) Zakona propisano je da se od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima prenos apsolutnog prava iz člana 23. Zakona sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Prema odredbi člana 483. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), statusnom promenom se društvo (dalje: društvo prenosilac) reorganizuje tako što na drugo društvo (dalje: društvo sticalac) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu u skladu sa članom 508. tog zakona (član 483. stav 2. Zakona o privrednim društvima).

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija (član 483. stav 3. Zakona o privrednim društvima).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-00410/2013-04 od 29.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje