Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu prilikom prenosa apsolutnih prava na imovini

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos svojine između davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja koji se nalazi u prvom naslednom redu

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos svojine između davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja koji se nalazi u prvom naslednom redu   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1), u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 […]

Porez na prenos apsolutnih prava na zgradu koju suinvestitori predaju investitoru radi rušenja izgradnje novog stambenog objekta

Porez na prenos apsolutnih prava na zgradu koju suinvestitori predaju investitoru radi rušenja izgradnje novog stambenog objekta   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. […]

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji   „Prema odredbi člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, […]

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila   „• Zakon o porezu na dodatu vrednost Prema odredbi člana 62. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV), odredbe ovog zakona primenjuju se na sav […]

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi sa odredbom […]

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi […]

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene „Prema odredbi člana 29. st. 1. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), poreska obaveza nastaje danom zaključenja […]