Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu prilikom prenosa apsolutnih prava na imovini

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava   „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. […]

Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva

Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva   • Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: ZPI), porez […]

Poreski tretman prodaja dela objekta koje je fizičko lice samo izgradilo na svom zemljištu

Poreski tretman prodaja dela objekta koje je fizičko lice samo izgradilo na svom zemljištu   „Sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu  Kada fizičko lice svojim sredstvima gradi stambeni objekat na svom zemljištu, za koju izgradnju mu je izdata građevinska dozvola, sticanje prava svojine na konkretom objektu u korist tog fizičkog lica ne smatra se […]

Porez u vezi razmene prava svojine nepokretnosti u Srbiji za nepokretnost na teritoriji druge države

Porez u vezi razmene prava svojine nepokretnosti u Srbiji za nepokretnost na teritoriji druge države „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, […]

Obaveza plaćanja poreza apsolutnih prava na prenos svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Obaveza plaćanja poreza apsolutnih prava na prenos svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, […]

Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana

Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 – dalje: Zakon), […]

Plaćanje poreza na prenos u slučaju prenosa prava svojine na nepokretnost između braće po osnovu ugovora o razmeni

Plaćanje poreza na prenos u slučaju prenosa prava svojine na nepokretnost između braće po osnovu ugovora o razmeni   „Prema odredbi člana 23. stav. 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, […]

Prenos prava svojine na nepokretnosti sa pravnog lica na osnivača i porez na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na nepokretnosti sa pravnog lica na osnivača i porez na prenos apsolutnih prava   „U skladu sa odredbama čl. 215. i 216. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se, između ostalog, i za dividende u skladu sa […]

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos svojine nepokretnosti sa privrednog društva na osnivača

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos svojine nepokretnosti sa privrednog društva na osnivača   „Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]