Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu

Servis računara online zakazivanje

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu

„Imajući u vidu da zgrada i zemljište na kome se zgrada nalazi, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu te zgrade, predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu, smatra se da je kod prenosa uz naknadu prava svojine na zgradi, koji je predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, izvršen i prenos prava svojine na zemljištu na kome se ta zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu te zgrade.

* * *

Prema odredbi člana 23. stav 1. tač. 1) i 5) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Prenosom uz naknadu, koji je predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, smatra se i sticanje prava svojine i drugih prava iz člana 23. Zakona na osnovu pravnosnažne sudske odluke ili drugog akta državnog, odnosno drugog nadležnog organa sa javnim ovlašćenjem (član 24. tačka 1) Zakona).

Prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 42/98 i 111/2009), prenosom prava svojine na zgradi istovremeno se prenosi i pravo svojine na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00908/2014-04 od 19.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje