Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava

Servis računara online zakazivanje

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava

 

„Na prenos prava svojine na poslovnom objektu koji je jednočlano privredno društvo steklo kupovinom 1998. godine, a koji se vrši sa tog privrednog društva – u vezi sa prestankom obavljanja njegove delatnosti i njegovim brisanjem iz Registra privrednih subjekata, na fizičko lice – njegovog osnivača, porez na prenos apsolutnih prava se plaća, nezavisno od toga da li je osnov za brisanje likvidacija ili stečaj privrednog društva.

Naime, prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US – dalje: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava se plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti.

Nepokretnostima se, u smislu člana 2. stav 1. Zakona, smatraju: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (član 2. stav 2. Zakona).

Prenosom uz naknadu, u smislu člana 23. Zakona, smatra se i sticanje prava iz člana 23. Zakona iz viška deobne stečajne mase pravnog lica u stečaju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, odnosno raspodelom likvidacionog ostatka po likvidaciji privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva (član 24. tačka 4) Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00760/2012-04 od 26.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje