Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa

Servis računara online zakazivanje

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa

„Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva izdvajanja uz osnivanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim prenosom se sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu je, u momentu prenosa, onemogućeno da obavlja tu delatnost, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova: da je sticalac obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac. Međutim, ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi, odnosno svaka usluga koja se pruža prenosom imovine smatra se posebnim prometom.

Prema tome, kada obveznik PDV poseduje više objekata i izvrši prenos dela imovine koji čine objekti za obavljanje delatnosti davanja u zakup, dok drugi objekti ostaju u svojini obveznika PDV, reč je o prenosu dela imovine koji ne predstavlja poslovnu celinu čijim je prenosom, u momentu prenosa, prenosiocu onemogućeno da obavlja delatnost davanja u zakup objekata. S tim u vezi, promet svakog objekta u okviru tog dela imovine smatra se posebnim prometom, što znači da se za promet svakog dobra i svake usluge posebno utvrđuje poreski tretman (da li je predmet oporezivanja PDV, da li je oporeziv ili je oslobođen PDV, ko se smatra poreskim dužnikom za predmetni promet, nastanak poreske obaveze, osnovica za obračunavanje PDV, stopa PDV koja se primenjuje i dr).

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom (član 4. stav 8. Zakona).

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Kod prenosa celokupne imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, svaka usluga koja se pruža prenosom imovine smatra se posebnim prometom (član 5. stav 7. Zakona).

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se smatra da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine (član 6. stav 2. Zakona).

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (član 6. stav 3. Zakona).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik), prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

  1. statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
  2. prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;
  3. nasleđivanja.

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost (stav 2. istog člana Pravilnika).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00298/2015-04 od 09.09.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje