Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Servis računara online zakazivanje

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

„Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili da će ih koristiti za promet dobara ili usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji. S tim u vezi, obveznik PDV koji je nabavio dobro – osnovno sredstvo koje će koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, nezavisno od toga da li je reč o delatnosti koju je obveznik PDV registrovao kao pretežnu delatnost ili nekoj drugoj delatnosti, ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu za promet predmetnog dobra odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik PDV stiče u poreskom periodu u kojem su ispunjeni svi uslovi propisani za ostvarivanje ovog prava, pri čemu Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 68/2014-dr. zakon – dalje: Zakon) nije propisan rok u kojem obveznik PDV predmetno dobro treba da počne da koristi za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

* * *

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  1. koji je oporeziv PDV;
  2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 6. Zakona).

Odredbom člana 4. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon), propisano je da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.“

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-00312/2014-04 od 10.12.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje