Kod uvoza dobara samo stvarni vlasnik ima pravo na odbitak PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbom člana 3. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je predmet oporezivanja PDV uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je lice koje uvozi dobro.

Na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, a za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (odredbe čl. 58. i 59. Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, na uvoz dobara PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom, osim kada je reč o uvozu dobara za koji je odredbama člana 26. Zakona propisano poresko oslobođenje.

• Odredbom člana 27. Zakona propisano je, da je prethodni porez iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. člana 28. Zakona, obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada je reč o pravu na odbitak PDV pri uvozu dobara, ovo pravo ima isključivo obveznik PDV – stvarni vlasnik dobara koja se uvoze, pod sledećim uslovima: da poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, dokument kojim se potvrđuje da je obračunati PDV plaćen, kao i da uvezena dobra koristi ili da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno za oporezivi promet, za promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno za promet koji se vrši u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Obveznik PDV koji vrši uvoz dobara za stvarnog vlasnika nema pravo da PDV plaćen pri uvozu dobara odbije kao prethodni porez. Naime, sa aspekta primene Zakona, u ovom slučaju reč je o usluzi uvoza dobara za koju, kada je vrši obveznik PDV, postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom.

• Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, smanjen, refundiran ili obveznik oslobođen obaveze plaćanja, obveznik je dužan da, na osnovu carinskog dokumenta ili odluke carinskog organa, ispravi odbitak prethodnog poreza u skladu sa tom izmenom (član 31. stav 4. Zakona).

Odredbom člana 11g stav 4. Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008 – dalje: Pravilnik) propisano je, da obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. stav 4. Zakona, u polju 106 poreske prijave (Obrazac PPPDV) smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos iz stava 4. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 Obrasca PPPDV za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza (član 11g stav 5. Pravilnika).

Saglasno navedenom, u slučaju kada je obveznik PDV – stvarni vlasnik dobara pri uvozu plaćeni PDV za uvoz dobara odbio kao prethodni porez, nakon čega je nadležni carinski organ u propisanom postupku doneo rešenje kojim je utvrđeno da je obveznik PDV platio veći iznos PDV pri uvozu dobara od iznosa koji je trebao da plati, u poreskoj prijavi za poreski period u kojem je rešenje carinskog organa postalo pravosnažno, obveznik PDV – stvarni vlasnik dobara pri uvozu dužan je da izvrši ispravku (smanjenje) prethodnog poreza. Ispravka (smanjenje) prethodnog poreza vrši se tako što se pod brojem 6. Obrasca PPPDV – u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza, a ako iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez iz polja 106 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, povećava se iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 Obrasca PPPDV za iznos za koji nije moglo da se izvrši smanjenje prethodnog poreza. Dispozitiv rešenja nadležnog carinskog organa kojim je utvrđeno da je PDV pri uvozu dobara plaćen u iznosu većem od iznosa koji je trebalo da bude plaćen, mora da sadrži tačan iznos više plaćenog PDV pri uvozu dobara, uključujući i obaveštenje da pravo na povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara može da se ostvari podnošenjem zahteva nadležnom poreskom organu.

Prema tome, u slučaju kada je obveznik PDV – stvarni vlasnik dobara pri uvozu, na osnovu pravnosnažnog rešenja nadležnog carinskog organa kojim je utvrđeno da je platio veći iznos PDV pri uvozu dobara od iznosa koji je trebao da plati, izvršio ispravku (smanjenje) prethodnog poreza (PDV plaćenog pri uvozu dobara), ovaj obveznik PDV ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara.

Obveznik PDV koji vrši uslugu uvoza dobara nema pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu tih dobara niti obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza u smislu člana 31. stav 4. Zakona. Samim tim, ovaj obveznik PDV nema ni pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za povraćaj više plaćenog PDV pri uvozu dobara.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-471/2012-04 od 22.06.2012. godine