Uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara)

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara)

„Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara) može da ostvari samo obveznik PDV – vlasnik dobara koja se izvoze, ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije. S tim u vezi, u slučaju kada obveznik PDV – proizvođač dobara predaje dobra obvezniku PDV – privrednom društvu koje u svoje ime, a za račun proizvođača vrši otpremanje predmetnih dobara u inostranstvo, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara) može da ostvari samo obveznik PDV – privredno društvo koje predmetna dobra otprema u inostranstvo (lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe, odnosno ima slična prava raspolaganja robom). Na promet dobara koji obveznik PDV – proizvođač vrši obvezniku PDV koji u svoje ime, a za račun proizvođača vrši otpremanje tih dobara u inostranstvo, PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV – privredno društvo koje predmetna dobra otprema u inostranstvo ima pravo da tako obračunati PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje svih propisanih uslova. Napominjemo, obveznik PDV – proizvođač dobara ima obavezu da za izvršeni promet dobara izda račun u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) i odredbama člana 6. stav 1. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012).

* * *

Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 3. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012), poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (dalje: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00168/2014-04 od 11.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje