Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena

Pravo na odbitak prethodnog PDV u slučaju nabavke stana za izdavanje kome se kasnije promeni namena „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/0205 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta

Pravo na odbitak prethodnog PDV na promet građevinskog objekta „Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera

Pravo na odbitak prethodnog PDV p osnovu ulaganja u stan koji se koristi za smeštaj poslovnih partnera „Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija „Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz […]