Pravo na odbitak PDV za objekat za koji nije izdata građevinska dozvola

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Obveznik PDV, koji je u periodu od 2008. do 2012. godine nabavljao dobra i usluge u cilju izgradnje objekta za obavljanje delatnosti, ima pravo da, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za izvršeni promet dobara i usluga, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova (da nabavljena dobra i primljene usluge koristi, odnosno da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, kao i da poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa propisima koji su se primenjivali u periodu u kojem su dobra i usluge nabavljeni), nezavisno od toga što je objekat izgrađen bez odobrenja za izgradnju, odnosno građevinske dozvole.

Naime, prema odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon o PDV), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona o PDV, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona o PDV propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

Napominjemo, obveznik PDV koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i primljene usluge u toku izgradnje građevinskog objekta za vršenje delatnosti bio bi dužan da, ukoliko dođe do sprovođenja rešenja o rušenju objekta izdatog od strane nadležnog organa, izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o PDV (ukupnog iznosa prethodnog poreza ako objekat nije stavljen u upotrebu, odnosno dela prethodnog poreza utvrđenog u skladu sa članom 32. Zakona o PDV ako je objekat stavljen u upotrebu, tj. ako je opredeljen momenat prve upotrebe objekta).“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 413-00-00055/2013-04 od 14.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje