Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora

Servis računara online zakazivanje

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora

„Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje svih predviđenih uslova – da poseduje račun (ili drugi dokument koji služi kao račun) izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, kao i da nabavljena dobra, odnosno usluge koristi ili da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji). S tim u vezi, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za izvršeni promet dobara i usluga koje nabavlja u cilju uređenja prostora (radovi na ozelenjavanju, ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje i dr.) u krugu poslovnog – distributivnog i proizvodnog objekta u kojem obavlja delatnost sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u konkretnom slučaju delatnost prerade čaja i kafe), odbije kao prethodni porez, pod uslovom da poseduje račun (ili drugi dokument koji služi kao račun) izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV.

***

Prema odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)     koji je oporeziv PDV;

2)     za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)     koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. – 3. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (stav 6. člana 28. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00166/2013-04 od 25.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje