Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo

Servis računara online zakazivanje

Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo

Obveznik PDV koji je nabavio opremu za obavljanje delatnosti, u konkretnom slučaju štamparsku mašinu, i po tom osnovu ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza, a koji je, pre isteka roka od pet godina, izvršio promet predmetnog dobra koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (otpremanje u inostranstvo), nema obavezu da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti, s obzirom da u ovom slučaju nisu prestali uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnog dobra.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona, propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 32. stav 1. Zakona, obveznik koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, kao i ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte, osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata (dalje: ulaganja u objekte), dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku kraćem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, deset godina od momenta prve upotrebe za objekte, odnosno deset godina od momenta završetka ulaganja u objekte.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik ne vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju prometa opreme za vršenje delatnosti, odnosno objekata za vršenje delatnosti na koji se obračunava PDV, ulaganja u objekte za koja naplaćuje naknadu, kao i u slučaju prenosa imovine ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona (član 32. stav 3. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-414/2013-04 od 10.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje