Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo a odbitak prethodnog PDV za nabavljenu robu koja se otprema na teritoriju AP Kosovo i Metogija

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo a odbitak prethodnog PDV za nabavljenu robu koja se otprema na teritoriju AP Kosovo i Metogija

„Kako se poresko pitanje koje se postavlja odnosi na promet dobara koji je izvršen u toku oktobra i novembra 2013. godine, poreski tretman prometa predmetnih dobara određuje se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon) i odredbama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 15/2005 i 68/2011 – dalje: Uredba). Navedena uredba primenjivala se zaključno sa 13. decembrom 2013. godine.

1. Obveznik PDV koji je u oktobru i novembru 2013. godine vršio promet dobara (koja nisu akcizni proizvodi) sa teritorije Republike van Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: Republika van APKM) na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: APKM), nije dužan da za taj promet obračuna i plati PDV, pod uslovom da poseduje dokaze da su dobra otpremljena na teritoriju APKM: Evidencioni list overen od strane Posebnog odeljenja Poreske uprave, izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara, odnosno dokaz o uplati novčanih sredstava od strane primaoca dobara – fizičkog lica sa teritorije APKM na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara, dokaz o izvršenoj prodaji deviza Narodnoj banci Srbije ili poslovnoj banci, odnosno ostvarenoj dinarskoj protivvrednosti od prodaje tih deviza, ako je za isporučena dobra izvršeno plaćanje u devizama. Ako obveznik PDV ne poseduje propisane dokaze, u tom slučaju dužan je da obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom.

* * *

Prema odredbi člana 61. Zakona, Vlada Republike Srbije će urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Odredbom člana 2. Uredbe bilo je propisano, da se na promet dobara i usluga koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (dalje: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Odredbama člana 10. st. 1. i 2. Uredbe bilo je propisano, da se na promet domaćih dobara (dobra domaćeg porekla i dobra stranog porekla koja su stavljena u slobodan promet na teritoriji Republike van APKM) koji izvrše obveznici PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, PDV ne plaća, a obveznici PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju APKM uz obrazac EL – Evidencioni list koji popunjava Posebno odeljenje.

Stavom 3. istog člana Uredbe bilo je predviđeno, da je pre popunjavanja Evidencionog lista iz stava 2. ovog člana, obveznik PDV dužan da Posebnom odeljenju dostavi račun, odnosno drugi dokument o prometu dobara, koji sadrži:

 • naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • naziv i adresu primaoca računa;
 • vrstu, količinu, cenu po jedinici mere i vrednost dobara.

Kao dokaz da su dobra iz stava 1. ovog člana otpremljena na teritoriju APKM, u skladu sa stavom 4. istog člana Uredbe, služili su:

 • Evidencioni list overen od strane Posebnog odeljenja;
 • izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara, odnosno dokaz o uplati novčanih sredstava od strane primaoca dobara – fizičkog lica sa teritorije APKM na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara;
 • dokaz o izvršenoj prodaji deviza Narodnoj banci Srbije ili poslovnoj banci, odnosno ostvarenoj dinarskoj protivvrednosti od prodaje tih deviza, ako je za isporučena dobra izvršeno plaćanje u devizama.

2. Obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza obračunatog od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara, ako ispunjava sve uslove propisane članom 28. Zakona – ako poseduje propisanu dokumentaciju i ako nabavljena dobra koristi ili će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. S tim u vezi, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu otpremanja dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM (nezavisno od toga da li je reč o prometu koji je oslobođen PDV ili je reč o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV iz razloga što obveznik PDV ne ispunjava uslove za ostvarivanje poreskog oslobođenja) pod uslovom da poseduje propisanu dokumentaciju (račun prethodnog učesnika u prometu izdat u skladu sa Zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza).

* * *

U skladu sa odredbom člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

 1.  koji je oporeziv PDV;
 2.  za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
 3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
 2. dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

 1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
 2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00016/2014-04 od 04.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje