Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Servis računara online zakazivanje

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

„Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u tom periodu redovno plaćao tekuće obaveze. Nadležni poreski organ nakon uplate kojom je izmiren glavni poreski dug vrši otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, po službenoj dužnosti. Pored toga ukazujemo, da poreski obveznik ne može da bira između poreskih obaveza za koje će da ostvari pravo na mirovanje i da samo za izabrane obaveze izmiruje tekuće obaveze kako bi mu se otpisala kamata obračunata na te obaveze.

Odredbama člana 2. tačka 4) Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) propisano je da se pod glavnim poreskim dugom podrazumeva dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine.

Tekuće obaveze definisane su kao obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine (član 2. stav 1. tačka 7) ZUOK).

Odredbama člana 5. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Odredbama člana 6. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-417/2013-04 od 06.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje