Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade   „U konkretnom slučaju, prema odredbama posebnog kolektivnog ugovora, u cilju prevencije radne invalidnosti poslodavac je obavezan da izdvaja 0,20% iz mase sredstava isplaćenih na ime plata za svaki mesec, za korišćenje organizovanog rekreativnog odmora, […]

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade   „U konkretnom slučaju, u određenom vremenskom periodu (od 2.2.2007. godine do28.5.2008. godine), u skladu sa opštim aktom poslodavca izvršeno je nekoliko isplata zaposlenima u preduzeću na ime jubilarne nagrade zaposlenima za navršenih 10, 20 i 30 godina radnog staža u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu […]

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. i 31/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) odredbom člana 85. stav 5. propisano je, pored ostalog, da se na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, obračunati porez […]

Direktor – zarada (više mišljenja)

Zakon o radu (Član 48) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 Direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja. Međusobna prava, obaveze i […]

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade   „Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih […]

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca   „Kada pravno lice koje je isplatilac prihoda fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod njega, uplati sredstva po osnovu naknade troškova za učešće tog lica na seminarima i predavanjima, posmatrano sa poreskog aspekta, deo dokumentacije koji se odnosi na „pravdanje troškova“, pored ostalog, […]

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu   „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne […]