Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

Servis računara online zakazivanje

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

 

„Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) odredbom člana 85. stav 5. propisano je, pored ostalog, da se na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, obračunati porez na dohodak građana umanjuje za 40%.

Prema mišljenju Ministarstva prosvete, br. 011-00-52/2008-11 od 5.8.2008. godine, koje je dato po zahtevu Ministarstva finansija br. 414-00-19/2008-04 od 22.5.2008. godine koji se odnosi na davanje odgovora o primeni odredaba Zakona o osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – odluka USRS, 22/2002, 62/2003 – dr. zakon, 64/2003 – ispr. dr. zakona i 101/2005 – dr. zakon) i Zakona o srednjoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 – ispr., 62/2003 – dr. zakon, 64/2003 – ispr. dr. zakona i 101/2005 – dr. zakon) u pogledu osnivanja, rada i članstva u učeničkim zadrugama, navedeno je da se „učenička zadruga osniva u cilju razvijanja vannastavnih aktivnosti, društveno-korisnog rada učenika“ a da se „sredstva stečena radom učeničke zadruge vode na izdvojenom računu (škole) i koriste za proširenje materijalne osnove rada učeničke zadruge, ekskurzije učenika, nagrade članovima zadruge i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi“. Dalje se, saglasno pomenutim zakonima, navodi da se „pravila rada zadruge utvrđuju statutom škole i posebnim pravilnikom, i istim se uređuje i pitanje članstva u zadruzi i uslovi koji treba da budu ispunjeni da bi neko postao njen član“. Naknada za rad člana učeničke zadruge, s obzirom da Zakon o osnovnoj školi i Zakon o srednjoj školi „ne sadrže odredbe vezane za ovo pitanje, isto se može urediti samo opštim aktom škole – statutom i posebnim pravilnikom“.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona i mišljenje Ministarstva prosvete, prihod koji ostvare fizička lica, koja su članovi učeničke zadruge, po osnovu rada u učeničkoj zadruzi (npr. prodajom proizvoda i usluga, praksom i praktičnim radom učenika i sl), predstavlja prihod koji se oporezuje porezom na dohodak građana saglasno odredbi člana 85. stav 5. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-18/2009-04 od 05.03.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje