Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

 

„Kada pravno lice koje je isplatilac prihoda fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod njega, uplati sredstva po osnovu naknade troškova za učešće tog lica na seminarima i predavanjima, posmatrano sa poreskog aspekta, deo dokumentacije koji se odnosi na „pravdanje troškova“, pored ostalog, čini i akt (npr. odluka direktora) koji može da predstavlja pravni osnov za isplatu naknade troškova konkretnom licu.

Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, naknada troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr.) ima poreski tretman drugih prihoda.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, opredeljuje poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-54/2008-04 od 03.09.2008. godine