Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

Servis računara online zakazivanje

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

 

„U konkretnom slučaju, u određenom vremenskom periodu (od 2.2.2007. godine do28.5.2008. godine), u skladu sa opštim aktom poslodavca izvršeno je nekoliko isplata zaposlenima u preduzeću na ime jubilarne nagrade zaposlenima za navršenih 10, 20 i 30 godina radnog staža u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu slavu osnivača preduzeća, dan preduzeća i dan osnivača preduzeća, a na osnovu odluke direktora preduzeća.

Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) učlanu 18. stav 1. tačka 7), propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu jubilarne nagrade, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do visine propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou (od 1.2.2009. godine taj iznos je 11.759 dinara godišnje).

Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, primanje po osnovu jubilarne nagrade koju poslodavac isplati zaposlenom, oslobođeno je plaćanja poreza na dohodak građana na zaradu do visine neoporezivog iznosa koji važi u momentu isplate.

Ukoliko se zaposlenom isplati jubilarna nagrada u iznosu većem od neoporezivog iznosa, deo iznad propisanog neoporezivog iznosa bio bi predmet oporezivanja porezom na zaradu po stopi od 12%, saglasno  čl. 13, 16. i 18. Zakona.

U tom slučaju osnovicu poreza na zaradu bi činilo primanje zaposlenog u visini onog dela jubilarne nagrade koji je isplaćen iznad propisanog neoporezivog iznosa, uvećanog za pripadajući porez na zaradu.

U pogledu obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, prema odredbičlana 105. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) primanje zaposlenog, između ostalog, u vidu jubilarne nagrade, kao pravo zaposlenog utvrđeno opštim aktom, odnosno ugovorom o radu saglasnočlanu 120. tačka1) tog zakona, ne predstavlja zaradu, pa shodno tome ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu.

Imajući u vidu navedene odredbe zakona, ukoliko predmetno primanje zaposlenih po svojoj prirodi predstavlja jubilarnu nagradu zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad i opštim aktom poslodavca, na iznos jubilarne nagrade do visine neoporezivog iznosa, se ne plaća porez na zaradu saglasno odredbičlana 18. stav 1. tačka 7) Zakona. Na deo jubilarne nagrade koji se isplaćuje iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava se i plaća porez na zaradu po stopi od 12%.

Pored toga, saglasno načelu fakticiteta Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje svečinjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda. Naime, prema odredbičlana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 – dr. zakon) poreskečinjenice utvrđuju se prema njihovoj ekonomskoj suštini, a ako se simulovanim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, za utvrđivanje poreske obaveze osnovučini disimulovani pravni posao.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-73/2009-04 od 01.06.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje