OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)   Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa Član 82. U obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju se naročito: ugovori o imovinskim odnosima između supružnika; ugovori o imovinskim odnosima između […]

Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85. Zakona o javnim beležnicima)

Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85. Zakona o javnim beležnicima)   Izvršnost javnobeležničkog zapisa Član 85. Javnobeležnički zapis je izvršna isprava ako je u njemu utvrđena određena obaveza na činidbu o kojoj se stranke mogu sporazumeti i ako sadrži izričitu izjavu obavezanog lica o tome da se na osnovu te isprave može, radi ostvarenja dugovane činidbe, […]

Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni

  Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni Javni beležnik (notar) je dužan da čuva kao tajnu podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadržine pravnog posla ne proizlazi nešto drugo. Tajnu su dužna da čuvaju i lica koja su zaposlena kod javnog beležnika (notara). Javni beležnik (notar) […]

Dužnost i ovlašćenje javnog beležnika (notara) da izda javnobeležničku potvrdu (član 90, 91. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost i ovlašćenje javnog beležnika da izda javnobeležničku potvrdu (član 90, 91. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost javnog beležnika da izda potvrdu Član 90. Na zahtev stranke, javni beležnik je dužan, pored javnobeležničke isprave, da joj izda potvrdu o tome da je javnobeležnička isprava sačinjena, kao i potvrdu o naplaćenim troškovima. Na zahtev svedoka, […]

Javnobeležničke overe – overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija); overavanje nejavne isprave (solemnizacija) – (član 92, 93. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (solemnizacija) (član 93. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015)  Overavanje nejavne isprave (solemnizacija) Član 93. U slučajevima predviđenim zakonom, javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija). Overom nejavne isprave u smislu stava 1. ovog člana, javni beležnik potvrđuje da sadržina isprave odgovara volji stranaka i […]

Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)

Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)   Overavanje prepisa isprava Član 94. Javni beležnik je ovlašćen da overi da se prepis javne ili nejavne isprave slaže sa izvornikom, ako vlada jezikom na kome je isprava napisana i ako mu stranka podnese izvornik i prepis isprave. Prepis se mora slagati sa izvornikom isprave […]

Overa prevoda (član 95. Zakona o javnim beležnicima)

Overa prevoda (član 95. Zakona o javnim beležnicima)   Overa prevoda Član 95. Javni beležnik je ovlašćen da overi prevod ako istovremeno ima svojstvo sudskog prevodioca za jezik sa koga se prevod vrši, a ako se prevod vrši na strani jezik, onda i za jezik na koji se prevod vrši. Pre overe prevoda, javni beležnik […]

Depozit i deponovanje vrednosti kod javnog beležnika (notara)

Depozit i deponovanje vrednosti kod javnog beležnika Predmeti koji se mogu čuvati u depozitu U javnobeležnički depozit mogu se predati novac, hartije od vrednosti izuzev serijskih i dematerijalizovanih, kao i druge isprave koje se mogu unovčiti, isprave koje se ne mogu unovčiti, spisi, rukopisi, zapisi, lične arhive, dokumenti, odlikovanja, umetnički predmeti, plemeniti metali, nakit, dragocenosti […]

Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96. Zakona o javnim beležnicima)

Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96. Zakona o javnim beležnicima)   Overa odluka organa upravljanja pravnog lica Član 96. Ako je javni beležnik pozvan da overi odluku organa upravljanja pravnog lica, donetu na sednici na kojoj nije vodio zapisnik u skladu sa članom 86. ovog zakona, u tekstu odluke koja se overava mora […]

Čuvanje spisa i isprava (član 100, 101, 102, 103. Zakona o javnim beležnicima)

Čuvanje spisa i isprava (član 100, 101, 102, 103. Zakona o javnim beležnicima)   Čuvanje spisa i isprava Član 100. Javni beležnik je dužan da čuva spise i isprave koje je sam sačinio, preuzeo od stranaka, koje mu je poverila Komora ili koje je preuzeo od svog prethodnika. Ako su javnobeležničku ispravu sačinila dva ili […]