OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave; izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave (član 108, 109. Zakona o javnim beležnicima)

Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave; izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave  (član 108, 109. Zakona o javnim beležnicima)   Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave Član 108. Izvornik javnobeležničke isprave može se, ako se sa tim saglase sve stranke koje su učestvovale u postupku, u obliku javnobeležničke isprave izdati stranci koja je učestvovala u pravnom poslu o kojem […]

Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110, 111, 112. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110, 111, 112. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava Član 110. Javnobeležničke zapise, javnobeležničke zapisnike i javnobeležničke potvrde javni beležnik je dužan da čuva 30 godina, a potom da preda nadležnom organu u skladu sa propisima o arhivskoj građi. Prepise javnobeležničkih overa, javni […]

Predaja arhive (član 113, 114, 115, 116, 117. Zakona o javnim beležnicima)

Predaja arhive (član 113, 114, 115, 116, 117. Zakona o javnim beležnicima)   Predaja arhive u slučaju prestanka delatnosti javnog beležnika Član 113. Kada primi odluku o prestanku delatnosti, javni beležnik je dužan da bez odlaganja preda Komori sve spise, knjige i drugu evidenciju, zajedno sa pečatom i štambiljom javnog beležnika, kao i novac, hartije […]

Nagrada za rad javnog beležnika (notara) i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)   Nagrada za rad i naknada troškova Član 134. Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom, u skladu sa Javnobeležničkom tarifom. Zabranjeni su sporazumi kojima se određuje […]

Javnobeležnički depozit (član 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnički depozit (član 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Zakona o javnim beležnicima)   Predmeti koji se mogu čuvati u depozitu Član 165. U javnobeležnički depozit mogu se predati novac, hartije od vrednosti izuzev serijskih i dematerijalizovanih, kao i druge isprave koje se mogu unovčiti, isprave koje se ne mogu […]

Zakon o javnim beležnicima – članci

Zakon o javnim beležnicima – izvodi i članci : Zakon o javnom beležništvu Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Ovlašćenja javnog beležnika (notara) prema Zakonu o vanparničnom postupku Nadležnost i ovlašćenja javnog beležnika (notara) za sastavljanje isprava prema Zakonu o vanparničnom postupku Ovlašćenja […]

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015    I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Potpis, rukopis i prepis, pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik. Prepis javne isprave može overiti i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba […]

Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/haske-konvencije-primena-u-praksi.html Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima  Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 Član 1. Potvrđuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je sačinjena  u Hagu 18. marta 1970. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. Član […]

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se na način predviđen ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Jugoslaviju nije drukčije određeno. Član 2 Overavanjem, u smislu ovog zakona, potvrđuju se verodostojnost potpisa […]

Statut Javnobeležničke komore

Izvor :  http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/6598/usvojen-statut-javnobeleznicke-komore-srbije-.php Na osnovu člana 123. stav. 2. tačka 1) Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013 i 55/2014 –drugi zakon), Osnivačka skupština Javnobeležničke komore, na sednici održanoj 15. avgusta 2014. godine, donosi S T A T U T  JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE I. OPŠTE ODREDBE  A. Osnovna načela delovanja  Član 1. […]