OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)   Razrešenje Član 31. Javni beležnik se razrešava: ako se naknadno utvrdi da su prestali da postoje uslovi za obavljanje javnobeležničke delatnosti iz člana 25. ovog zakona ili da nisu ni postojali prilikom njegovog imenovanja; ako zasnuje radni odnos, počne da koristi prava iz penzijskog osiguranja […]

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)   Javnobeležnički pripravnici Član 32. U kancelariji javnog beležnika mogu raditi diplomirani pravnici kao javnobeležnički pripravnici ako su upisani u imenik javnobeležničkih […]

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)   Opšta službena dužnost Član 52. Javni beležnik nije zastupnik stranke, već lice koje je ovlašćeno da obavlja poslove određene ovim zakonom. Javni beležnik je dužan da se za vreme i izvan obavljanja delatnosti ponaša u skladu sa poštovanjem […]

Izuzeće javnog beležnika (notara) – član 54. Zakona o javnim beležnicima

Izuzeće javnog beležnika (član 54. Zakona o javnim beležnicima)   Izuzeće javnog beležnika Član 54. Javni beležnik ne može postupati u predmetima: u kojima je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlašćenika, saobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svedok ili veštak; ako […]

Zabrana poslovne saradnje; zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

Zabrana poslovne saradnje, zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)   Zabrana poslovne saradnje Član 55. Javni beležnik ne sme da se povezuje, sarađuje, odnosno da koristi zajednički poslovni prostor sa advokatom ili sa drugim fizičkim ili pravnim licem radi zajedničkog obavljanja delatnosti. Dva ili više javnih beležnika mogu u istim prostorijama, […]

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne Član 57. Javni beležnik je dužan da čuva kao tajnu podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadržine pravnog posla ne proizlazi nešto drugo. Javnobeležničku tajnu […]

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)   Standardi formata i sredstva sačinjavanja Član 63. Formati javnobeležničkih isprava (obrasci, formulari) i oblik štambilja određuju se Javnobeležničkim poslovnikom. Javnobeležničke isprave pišu […]

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležnicima)

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležncima) Potpisivanje i overa Član 68. Ako se javnobeležnička isprava sastoji od više stranica, svaku stranicu potpisuju stranke i javni beležnik. Potpisi se ne smeju stavljati preko teksta isprave. Javnobeležničku ispravu svojeručno potpisuje javni beležnik, a pored potpisa otiskuje svoj pečat i štambilj. Potpis […]

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)   Isprava sačinjena u elektronskom obliku Član 70. Javnobeležnička isprava koja je sačinjena u elektronskom obliku, a nije otisnuta na hartiji, smatra se javnobeležničkom ispravom ako javni beležnik i stranke imaju elektronski potpis prijavljen i deponovan u skladu sa zakonom, ako ispunjava druge uslove […]

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)   Zapisivanje izjava Član 71. Javni beležnik je dužan da u ispravi koju sačinjava verno zapiše sadržinu izjava koje su pred njim date, kao i istinito opiše činjenice koje je neposredno saznao.  JAVNI BELEŽNIK – NOTAR