OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Javnobeležnički Poslovnik

Javnobeležnički Poslovnik Sl.glasnik RS br. 62/2016 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pitanja određena Zakonom o javnom beležništvu koje se odnose na vršenje javnobeležničke delatnosti (u daljem tekstu: Zakon), kao i pitanja od značaja za organizaciju i način unutrašnjeg poslovanja javnobeležničke kancelarije i rad javnog beležnika. Član 2 Primenom ovog poslovnika […]

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2014, 128/2014 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se vođenje posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti. Član 2 Posebnu evidenciju javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu […]

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika Sl. glasnik RS br. 31/2012, 87/2014, 15/2017 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija u pogledu prostorija i opreme i propisuje radno vreme javnih beležnika. Član 2 Javnobeležnička kancelarija (u daljem tekstu: kancelarija) obavezno ima: prijemnu prostoriju, prostoriju za […]

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu Sl.glasnik RS br. 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012, 31/2013 Sadržaj pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način polaganja javnobeležničkog ispita (u daljem tekstu: ispit), program za polaganje ispita i druga pitanja od značaja za polaganje ispita, kao i način vođenja evidencije o licima koja su položila ispit. Vreme polaganja ispita (ispitni […]

BELEZNICI (notari) U BEOGRADU – Spisak – adresar – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

SPISAK – ADRESAR – IMENIK (na mapama) JAVNOBELEŽNIČKIH KANCELARIJA U BEOGRADU (notari)  Pročitaj i : Javnobeležnička Tarifa (Pravilnik sa tarifnim brojevima) Određivanje nagrade, naknada troškova javnog beležnika PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife Mesna nadležnost sudova (osnovnih, prekršajnih, privrednih i drugih) **********************************************1 JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA  Beograd, ul. Cara Lazara br. 12 tel. 011/2620-104  ********************************************** Građanin ima slobodu da izabere notara koji […]

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Potpis, rukopis i prepis, pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik. Prepis javne isprave može overiti i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog […]

Zakon o sudskim taksama

 Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS  br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo. Član 2 Takse propisane ovim zakonom plaćaju […]

Administrativne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI* ODELJAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI Iznos takse u dinarima I. ZAHTEVI Tarifni broj 1. Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 280 […]

Međunarodna overa dokumenata – legalizacija, apostil

Međunarodna overa dokumenata Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, pored ostalog, vrši se sastavljanje ovlašćenja, overa potpisa, fotokopije, prevoda i sl. Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem upravnom postupku. Overa potpisa izvršiće se na svakoj izjavi kojom se ne izaziva rasna ili verska netrpeljivost, ne vređa država, […]

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika

Preuzeto sa sajta http://beleznik.org/images/pdf/pravilink.pdf Na osnovu člana 164. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014), člana 52-71 Statuta Javnobeležničke komore Srbije, Skupština Javnobeležničke komore Srbije, na vanrednoj sednici održanoj 20. decembra 2014. godine, donela je Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika Deo I OPŠTE ODREDBE […]