OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Sudska taksa za sačinjavanje poslova koje imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Izvod iz Zakona o sudskim taksama Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa Tarifni broj 13a Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća se taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla, […]

Ovlašćenja i nadležnost javnog beleznika (notara) za sastavljanje isprava

OVLAŠĆENJA I NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA (notara) ZA SASTAVLJANJE ISPRAVA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014 Zakona o vanparničnom postupku) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja.   Da li javni beležnik ovlašćen za sastavljanje javnih isprava (član 164 Zakona o vanparničnom […]

Koja ovlašćenja ima javni beleznik (notar) i kako ih obavlja

KOJA OVLAŠĆENJA IMA JAVNI BELEŽNIK I KAKO IH OBAVLJA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja   Koja ovlašćenja se mogu dati javnom beležniku (član 30a Zakona o vanparničnom postupku) Sud može dati javnom beležniku […]

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja   Javni beležnik (notar) je stručnjak iz oblasti prava koji je imenovan od strane ministra nadležnog za pravosuđe. Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove: sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne […]

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Javni beležnici (notari) formulišu u precizne pismene ugovorne obaveze dogovore koje postignu stranke. Oni se staraju da se prava volja i interesi svake strane ispune prilikom sastavljanja javnobeležničke isprave i upozorava stranke na rizike i probleme koji se mogu javiti u vezi sa tim. Javni beležnik […]

Ovlašćenja javnog beležnika (notara) za raspravljanje zaostavštine prema Zakonu o vanparničnom postupku

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja   OVLAŠĆENJA ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE Postupak sastavljanja smrtovnice od strane javnog beležnika (član 92, 93, 94 Zakona o vanparničnom postupku) Kad je neko lice umrlo ili je proglašeno […]

Javni beležnik (notar) – kako se utvrđuje idenitet učesnika u postupku kod

Izvod iz Javnobeležničkog Poslovnika Sl.glasnik RS br. 88/2014   III UTVRĐIVANJE IDENTITETA UČESNIKA 1. Uvid u službene dokumente Član 11 (1) Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. (2) Identitet državljanina Republike Srbije koji se nalazi na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi ili nekoj drugoj vojnoj dužnosti […]

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)   Javnobeležnička delatnost Član 4. Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove: sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave; preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije […]

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave  (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)   Vrste javnobeležničkih isprava Član 6. Javnobeležničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni beležnici (javnobeležnički zapisi), zapisnici o pravnim i drugim radnjama koje su obavili ili kojima […]

Upotreba jezika i pisma (član 18. Zakona o javnim beležnicima)

Upotreba jezika i pisma (član 18. Zakona o javnim beležnicima)   Upotreba jezika i pisma Član 18. Javni beležnik sastavlja javnobeležničke isprave na srpskom jeziku kao službenom jeziku, ćiriličkim pismom, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, javnobeležničke isprave se sastavljaju na srpskom jeziku […]