Ugovor o kompenzaciji-sa obrascima

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 336-343

Ugovor o kompenzaciji

Zaključen dana __.__.__ godine u __ između :

  1. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „poverilac“)
  2. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „dužnik)

 

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da zaključivanjem ovog ugovora međusobno izmire svoje dospele, nesporne a neizmirene obaveze.

Obaveze koje se izmiruju su :

A) Poverilačke obaveze prema dužniku u ukupnom iznosu od __ i to :

  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara,
  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara,
  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara.

B) Dužnikove obaveze prema poveriocu u ukupnom iznosu od __ i to :

  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara,
  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara,
  • Račun br. ___ od ___ godine u iznosu od __ dinara.

Ugovorne strane su saglasne da iznos koji kompenzuju prema ovom Ugovoru je __ dinara.

Neizmireni deo od __ din. “__” će doznačiti na račun “__” do _. _._. godine.

Posle potpisivanja ovog Ugovora međusobna potraživanja potpisnika ovog Ugovora prestaju u potpunosti u navedenom iznosu.

Član 2

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (i slovima __) istovetna primerka, po __ (i slovima __ za svaku ugovornu stranu.

 

Poverilac  Dužnik
_____________________  ______________________

—————————————————————————————————————————————–

Poverilac:                                                                                                      Dužnik:

„________________________“                                 „_________________________“

Adresa : ______________________                   Adresa :  ______________________

Tek. račun: ____________                                                Tek. račun: ______________

PIB _______________                                                                    PIB _______________

IZJAVA O PREBIJANJUKOMPENZACIJI

POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Na osnovu člana 336 i 337 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ 29/78, 39/85, 57/89, 31/98) ugovorne strane potpisom ove kompenzacije međusobno izmiruju svoje međusobne dospele neizmirene obaveze.

IZJAVLJUJEMO  PREBIJANJE – KOMPENZACIJU

dospelih međusobnih neizmirenih novčanih potraživanja:

 Obaveze poverioca prema dužniku :                                                          Obaveze dužnika prema poveriocu :

Broj dokumenta

Datum

Iznos dinara

Broj dokumenta

Datum

Iznos dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UKUPNO :

 

UKUPNO :

 

IZNOS KOMPENZACIJE  ________________ dinara.

 Neizmireni deo od _________ din. “__________” će doznačiti na račun “__________” do ___. ___.20__. godine.

 

NAPOMENA:

Ugovorne strane su saglasne da se danom potpisa ove kompenzacije konačno izmiruju međusobna dugovanja u iznosima koji su gore navedeni s tim što će se ova kompenzacija finansijski sprovesti na način i u rokovima u svemu prema važećim zakonskim i drugim propisima.

 

U __,  ___.___.20__. godine.

P o v e r i l a c                                                                                D u ž n i k

M.P.   _____________________                                                  M.P.                        ______________________
——————————————————————————————————————————————————-
1 Učesnik:

“__________________”

__, ul. ____________________

PIB __

 

2 Učesnik:

“__________________”

__, ul. ____________________

PIB __

 

3 Učesnik:

“__________________”

__, ul. ____________________

PIB __

 

IZJAVA O PREBIJANJU – KOMPENZACIJI

POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 

Na osnovu članova 336 i 337 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ 29/78, 39/85, 57/89, 31/98) ugovorne strane, gore navedene, potpisom ove kompenzacije međusobno izmiruju svoje dospele neizmirene međusobne obaveze.

IZJAVLJUJEMO  PREBIJANjE – KOMPENZACIJU

dospelih međusobnih neizmirenih novčanih potraživanja:

Dužnik

Iznos

Dužnik

Iznos

Dužnik

Iznos

 

 IZNOS KOMPENZACIJE  ______________________ dinara.

NAPOMENA:

Ugovorne strane su saglasne da se danom potpisa ove kompenzacije konačno izmiruju međusobna dugovanja u iznosima koji su gore navedeni s tim što će se ova kompenzacija finansijski sprovesti na način i u rokovima u svemu prema važećim zakonskim i drugim propisima.

 

U __,  ___.___. 20__. godine.

 

 

U č e s n i k                                       U č e s n i k                                   U č e s n i k

M.P. _____________________        M.P.  ______________________       M.P.             ______________________

 

Servis računara online zakazivanje