Popis-izveštaj Komisije za popis obaveza i potraživanja

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik Srbije 46/2006, 111/2009, 99/2011) i člana 13. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja (Sl. glasnik Srbije 106/2006) dana ___.201__. godine Komisija formirana odlukom direktora „__ “ donosi sledeći

 I Z V E Š T A J

o popisu obaveza i potraživanja

U periodu od __.__.201__ do 31.12.201__. godine Komisija je izvršila popis zastarelih obaveza i nenaplaćenih potraživanja iz 201__. i ranijih godina i konstatuje sledeće:

201__ god. – Potraživanja koja treba otpisati

R.br.

Kupac

Broj računa

Datum računa

Iznos

1

2

3

4

5

201__. god. – Dugovanja koja treba pripisati

R.br.

Dobavljač

Broj računa

Datum računa

Iznos

1

2

3

4

5

Komisija predlaže da se otpišu nenaplaćena potraživanja ranijih godina u ukupnom iznosu od __________ dinara a da se pripišu zastarele obaveze ranijih godina u ukupnom iznosu od __________ dinara.

                                                                                                                     K o m i s i j a

       1.  __________________________
       2. __________________________
       3. __________________________