Popis-odluka direktora o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Direktor Društva dana  ____.201_.  godine donosi sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA
SA STANjEM NA DAN 31.12. 201__. GODINE

1.   Direktor Društva je razmatrao materijal o izvršenom redovnom potpunom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.201__. godine doneo je odluku o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.201__. godine koji su sastavile popisne komisije obrazovane Odlukom o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.201__. godine koju je Direktor Društva dana __ 201__. godine.

2. Utvrđene manjkove i viškove iskazane u popisnim listama treba knjižiti, i to:

 1. Za manjak alata i inventara (koji se kalkulativno otpisuje) u iznosu od __________ dinara zadužiti računopolagača _______________ (ime i prezime);
 2. Za manjak rezervnih delova u iznosu od ______ dinara zadužiti računopolagača  _________ (ime i prezime);
 3. Za manjak gotovih proizvoda u iznosu od __________ dinara zadužiti računopolagača _______________ (ime i prezime);

Računopolagače zadužiti i za pripadajući iznos PDV;

 1. Višak alata (koji se kalkulativno otpisuje) u iznosu od __________ dinara prihodovati;
 2. Višak alata i inventara (koji se tretira kao zaliha) u iznosu od ______ dinara prihodovati.

3. Sprovesti indirektno otpisivanje sredstava i to:

 • Indirektno otpisati učešće u kapitalu „________________“ A.D. (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo 2), (račun __________) u iznosu od __________ dinara;
 • Indirektno otpisati potraživanje od kupca „___________“ d.o.o. (poslovno ime privrednog društva) u ______ (sedište) u iznosu od ________ dinara, zbog njegove nelikvidnosti;
 • Indirektno otpisati potraživanje od kupca „___________“ d.o.o. (poslovno ime privrednog društva) u __________ (sedište) u iznosu od __________ dinara, zbog povedenog spora.

4. Računopolagače materijalnih vrednosti kojima su ovom odlukom manjkovi stavljeni na teret, pozvaće pravna služba da u roku od _____ (tri) dana od dana donošenja ove odluke namire dugovanja. Posle isteka ovoga roka biće preduzete mere za prinudnu naplatu.

5. Pokrenuti sudski spor sa Društvom ___ (račun __________) u iznosu od __________ dinara, a u vezi našeg učešća u njihovom kapitalu.

6. Nalaže se knjigovodstvu da sprovede knjiženja po osnovu ove odluke, uz obračunavanje svih neophodnih poreskih obaveza. Odluku sa izveštajima komisija i popisnim listama dostaviti rukovodiocu računovodstva najkasnije do __.201__. godine.

Dostaviti:

 1. Članovima Komisije
 2. Arhivi
 3. Računovodstvu

Direktor

________________________

/p

 

Servis računara online zakazivanje