Popis-odluka o popisu i obrazovanju komisija

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu odredbe člana 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 46/2006, 111/2009, 99/2011) i odredaba Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl.glasnik RS 106/2006) kao i odredaba Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u “__” D.o.o. iz Beograda Direktor Društva dana __ 201_. godine donosi sledeću

ODLUKU O POPISU I OBRAZOVANjU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31.12. 201__. GODINE

1. Sa stanjem na dan 31.12.201__. godine izvršiti redovan potpun popis imovine i obaveza, i to:

 1. neuplaćen upisani kapital,
 2. nematerijalna ulaganja,
 3. zemljište, nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, opremu
 4. dugoročne finansijske plasmane (učešća,  dugoročni krediti i dugoročne hartije od vrednosti,
 5. zalihe materijala,  rezervnih delova, alata, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe,
 6. stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja,
 7. kratkoročna potraživanja, plasmane, gotovinske ekvivalente i gotovinu,
 8. obaveze po svim osnovama (kratkoročne i dugoročne).

2. Sredstva koja su popisana u toku godine neće se popisivati sa stanjem na dan 31.12.201__. godine.

3. Organizacijom popisa rukovodiće Direktor Društva.

4. Popis sredstava i izvora sredstava izvršiće komisije i to:

1) Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, zemljišta, postrojenja, opremu, dugoročnih finansijskih plasmana (učešća,  dugoročni krediti i dugoročne hartije od vrednosti), u sastavu:

 1. ____________________, predsednik komisije
 2. ____________________, član komisije
 3. ____________________, član komisije

2) Komisija za popis zaliha materijala,  rezervnih delova, alata, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe u sastavu:

 1. ____________________, predsednik komisije
 2. ____________________, član komisije
 3. ____________________, član komisije

3) Komisija za popis kratkoročna potraživanja, plasmane, gotovinske ekvivalente i gotovinu, obaveze po svim osnovama (kratkoročne i dugoročne) u sastavu:

 1. ____________________, predsednik komisije
 2. ____________________, član komisije
 3. ____________________, član komisije

5. Komisije za popis imaju zadatke:

– da izvrši popis u svemu prema zakonskim i drugim propisima,

– da popis izvrši u roku koji je određen ovom odlukom,

– da izveštaj o izvršenom popisu dostavi direktoru a jedan primerak popisnih lista sa izveštajem, knjigovodstvu.

6. Sve popisne komisije koje popisuju sredstva u obliku stvari izvršiće popis u vremenu od __.12.201__. godine do 31.12. 201__. godine. Popis hartija od vrednosti, dinarskih sredstava i stranih sredstava plaćanja na novčanim računima i depozitima kod banaka 05.1.201_. godine  a najkasnije na dan prispeća izvoda.

7. Svaka komisija dužna je da blagovremeno pre početka popisa utvrdi svoj plan rada po kome će vršiti popis i isti dostavi Direktoru ili licu koga on ovlasti za verifikaciju.

8. Komisije za popis dužne su da sastavi izveštaj o izvršenom popisu i isti dostave Direktoru zajedno s popisnim listama najkasnije do __.01.201_. godine.

9. Direktor će u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja ove odluke izdati Uputstvo za izvršenje popisa i sprovesti druge pripreme neophodne za uspešno izvršenje popisa.

10. Ovu odluku dostaviti: imenovanim članovima komisija, Direktoru, Računovodstvu i arhivi.

Dostaviti:

 1. Članovima Komisija,
 2. Arhivi,
 3. Računovodstvu.

                                                                                                Direktor

                                                                                ________________________

li

 

Servis računara online zakazivanje