Prigovor na rešenje o izvršenju (u privrednim sporovima)

Servis računara online zakazivanje

______ (upisuje se broj spora)

PRIVREDNI SUD

___

ul. __

 POVERILAC: “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __

DUŽNIK:        “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __

PRIGOVOR DUŽNIKA NA REŠENJE O IZVRŠENJU

 

Vrednost: _________ dinara

u 2 primerka, sa __ prilogom

 

U blagovremeno ostavljenom roku dužnik izjavljuje prigovor protiv gorenavedenog rešenja tog suda i osporava tužbeni zahtev u potpunosti jer je platio svoj dug u potpunosti (detaljno obrazložiti razloge prigovora zašto se odbija tužbeni zahtev i OBAVEZNO priložiti dokaze za svoje tvrdnje).

            Dokaz : fotokopija izvoda br. __ od __ godine

Sa navedenog dužnik tužbeni zahtev je u potpunosti neosnovan i dužnik predlaže da sud ukine izdato rešenje o izvršenju, odbije tuženi zahtev u celosti i obaveze tužioca da naknadi tuženom troškove spora.

  U __,__.__.20__. godine.

Dužnik

____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje