Ugovor o davanju licence robne marke

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O DAVANJU LICENCE ROBNE MARKE

Koji su zaključili u __ dana __ ugovorne strane :

  1. „___“ d.o.o., iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koju zastupa ____ (u daljem tekstu „Vlasnik“)
  2. „___“ d.o.o., iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koju zastupa ____ (u daljem tekstu „Prodavac“)

Ugovorne strane zaključuju, da je firma __ vlasnik robne marke «__» a da Prodavac želi da koristi ovu robnu marku u Srbiji (u daljem tekstu Područje) .

Ugovorne strane saglasno kontatuju da je Prodavac dana ___ godine podneo nadležnom organu zahtev pod brojem __ za priznanje individualnog žiga «__» za proizvode i to:

  1. ______________
  2. ______________
  3. ______________
  4. ______________

Ugovorne stranke zaključuju da je Vlasnik spreman da Prodavcu prenes licencu za ekskluzivnu upotrebu robne marke „__“ na ugovorenom Području u skladu sa uslovima određenim ovim ugovorom.

Član 1.

Definicije

Pod robnom markom smatra se registrovana robna marka i marka usluga u državama ________.

Proizvodi i usluge predstavljaju proizvode i usluge Vlasnika za čije će se označavanje upotrebljavati robna marka u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Područje podrazumeva područje Srbije.

Kalendarski kvartal znači razdoblje od tri meseca, a počinje 1.januara, 1.aprila, 1.jula i 1.oktobra svake godine.

Član 2.

Predmet ugovora (Grant of rights)

Vlasnik ovim ugovorom prenosi na Prodavca koji preuzima ekskluzivno pravo upotrebe robne marke za proizvodnju, promociju, prodaju i distribuciju proizvoda i usluga na Području za vreme važenja ovog ugovora.

Za vreme važenja ovog ugovora Prodavac na ugovorenom području neće upotrebljavati robnu marku za proizvode i usluge, koji su identični ili bilo kako konkurentni proizvodima i uslugama, niti će pravo upotrebe robne marke preneti drugom fizičkom ili pravnom licu.

Član 3.

Plaćanje licencnine (Royalites and payements)

Za prenos prava upotrebe robne marke Prodavac se obavezuje da plati Vlasniku licencninu u iznosu od ___ EUR godišnje/mesečno odnosno ___ EUR za kvartal. Prvi kvartal počinje sa __ godine.

Prodavac  će platiti licencninu određenu u prvoj rečenici ovog člana u EUR valuti. Plaćanje za svaki kalendarski kvartal korisnik će obaviti najkasnije 15 dana posle isticanja kalendarskog kvartala na račun Vlasnika na njegov poslovni račun.

Član 4.

Kontrola kvaliteta (Quality control)

Vlasnik će Prodavcu staviti na raspolaganje sve potrebne standarde i specifikacije, kako bi kvalitet proizvoda i usluga bio ujednačen  kvalitetu proizvoda i usluga Vlasnika.

Ukoliko Vlasnik u toku važenja ugovora izvršiti modifikacije, dorade ili bilo kako drugačije promeniti standarde i specifikacije za proizvode i usluge, o ovim promenama će na vreme Prodavca.

Vlasnik će proveravati kvalitet proizvoda i usluga upoređivanjem sa standardima i specifikacijama koji su navedeni u stavu 1. ovog člana.

Na zahtev Vlasnika Prodavac je dužan da mu preda uzorke gotovih proizvoda, uzorke ambalažnih materijala, sirovina i drugih materijala, koji se upotrebljavaju u proizvodnji. Prodavac takođe isto ima pravo, da zbog kontrole kvaliteta proizvoda povremeno kontroliše proizvodnju, skladištenje i način transporta proizvoda.

Ukoliko obavljena kontrola (analiza) pokaže da proizvodi ne dostižu zahteve po standardima i specifikacijama iz stava 1. ovog člana, preduzeće Prodavac je dužan da, odmah nakon kontrole, obustavi prodaju i povuče sa tržišta svu robu, koja ne odgovara robnoj marki.

Sve gore navedene obaveze odnose se i na ugovorne proizvođače i imaoce prava sublicence.

Član 5.

Propagiranje i promocija (Advertising and promotion)

Prodavac ima pravo da upotrebljava robnu marku kod propagiranja, promocije i prodaje proizvoda i usluga na Području.

Sve propagandne i promocijske materijale sa naznakom robne marke, Prodavac mora pre početka upotrebe da pošalje Vlasniku na pregled i odobrenje.

Ako se Vlasnik ne slaže sa predloženim propagandnim i promocijskim materijalima primedbe u pismenom obliku će dostaviti Prodacu dopis najkasnije u roku od __ dana nakon što ih je primio i u kom slučaju Prodavac te materijale ne sme da upotrebljava kod propagiranja i promocije proizvoda i usluga.

Ako Vlasnik svoja neslaganja ne dostavi pismeno u navedenom roku, smatra se da je dao saglasnost.

Vlasnik neće odbiti njihovu upotrebu iz neopravdanih razloga.

Član 6.

Garancije (Warranties, Trade mark rights)

Vlasnik garantuje, kao imalac svih prava na robnu marku na Području da sa upotrebom robne marke Prodavac neće kršiti prava trećih. Ukoliko ova garancija nije ispunjena, Vlasnik garantuje da će nadoknaditi Prodavcu svu štetu, koju bi pretrpelo zbog smanjenja ili zaustavljanja prodaje.

Prodavac se obavezuje, da će za vreme važenja ovog Ugovora održavati registraciju robne marke za Područje i platiti propisane takse (odnosno zaključiti postupkom registracije).

Ako se stranke izričito dogovore Vlasnik će na teret Prodavca pružati pomoć kod održavanja ili sprovođenja registracije.

Sve koristi, koje postigne Prodavac sa upotrebom robne marke na Području idu isključivo u korist Prodavcu.

Za vreme trajanja ovog ugovora Prodavac ne sme obustaviti upotrebu robne marke, ako o tome prethodno ne obavesti Vlasnika.

Prodavac mora bez suzdržavanja da obavesti Vlasnika čim konstatuje da treća lica neovlašćeno koriste robnu marku kao i da mu dostavi dokaznu dokumentaciju ili proizvode, kojima dokazuje kršenje prava Vlasnika.

Član 7.

Način upotrebe robne marke

Prodavac je dužan da sve proizvode i usluge koje prodaje na osnovu ovog ugovora, označi sa robnom markom. Robnu marku će upotrebljavati isključivo u obliku i na način, koji određuje Vlasnik.

Kod upotrebe robne marke Prodavac je dužan da ističe obaveštenje da je Vlasnik imaoc robne marke.

Osim robne marke na proizvodima i uslugama Prodavcu nije dozvoljena upotreba znakova, simbola, oznaka ili natpisa koji nije prethodno odobrio Vlasnik što ne važi za oznaku i logo Vlasnika.

Prodavac ne sme upotrebljavati robnu marku niti delimično, niti u celini u svojoj firmi ili za označavanje drugih proizvoda.

Član 8.

Ugovorna proizvodnja (Contract Manufacture)

Prodavac može proizvoditi ili organizovati proizvodnju ili pružanje usluga kod trećih lica samo uz prethodnu saglasnost Vlasnika čime će osigurati stalnu kontolu kvaliteta proizvoda i usluga i postići pravo na korišćenje robne marke.

Član 9.

Trajanje ugovora

Ugovor je zaključen na period od __ (___) godina, od dana potpisivanja ugovora. Posle isteka tog vremena, ugovor se automatski produžuje za razdoblje jedne godine, ako nijedna od ugovornih strana ne otkaže ugovor 6(šest) meseci svaki put pre isticanja ugovora.

Član 10.

Prava/obaveze posle otkaza ugovora

Sa danom prestanka važenja ugovora Prodavac je dužan da obustavi upotrebu robne marke.

Član 11.

Ugovor je zaključen i potpisan u __ (__) primerka po __ (__) primeka za svaku ugovornu stranu.

Član 12.

Eventualne nesuglasice, koje bi nastale kod primene ovog Ugovora, ugovorne stranke će rešavati sporazumno. Ukoliko ne postignu sporazumno rešenje, za rešavanje spora je nadležan sud u __.

Vlasnik robne marke   Prodavac robne marke

___________________ ____________________

 

Servis računara online zakazivanje