Ugovor o redovnom održavanju opreme

UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU OPREME

 

  1. ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ (u daljem tekstu „Naručilac“)
  2. ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ (u daljem tekstu „Naručilac“)

Član 1.

Naručilac poverava Izvršiocu redovno održavanje opreme ____.

Član 2.

Izvršilac posla se obavezuje da sa svojom radnom snagom:

  1. redovno, najmanje ___ puta mesečno dolazi u prostorije Naručioca i da izvrši pregled opreme,
  2. da po pozivu odmah a najkasnije u roku od 48 časova pristupi otklanjanju kvara na opremi koja je predmet ovog Ugovora,
  3. da se stara i da nabavlja, o trošku Naručioca rezervne delove potrebne za održavanje opreme iz člana 1. ovog Ugovora,
  4. da održavanje vrši stručno, savesno i po pravilima struke,
  5. da na pismeni zahtev Naručioca, izvrši detaljan remont opreme i pripadajućih delova a ovaj remont će platiti Naručilac na osnovu profakture Izvršioca.

Član 3.

Naručilac posla se obavezuje:

  • da obezbedi nesmetan pristup opremi koja je predmet ovog Ugovora kao i nesmetan rad Izvršiocu posla ili njegovim radnicima,
  • da Izvršiocu posla redovno plaća naknadu za održavanje opreme iz člana 1. ovog Ugovora,
  • da snosi troškove rezervnih delova i sitnog materijala ugrađenog prilikom popravki ili remonta.

Član 4.

Mesečna cena za održavanje opreme iz člana 1. ovog Ugovora iznosi : ___ EUR (i slovima ___) koja se plaća u dinarskoj protivednosti na dan plaćanja prema srednjem kursu NBS.

Član 5.

Mesečna cena se plaća između 1-og i 5-og u mesecu za naredni mesec a na osnovu ispostavljenog računa Izvršioca.

Član 6.

Izvršilac posla snosi odgovornost za kvalitet izvršenog posla.

Sve opravdane reklamacije Izvršilac je dužan da uvaži i da otkloni nedostatke odmah a najkasnije u roku od __ radna dana.

Ugovorne strane su saglasne da Izvršilac posla ima pravo da posebno naplati kvarove koji su nastali kao posledica nestručnog rukovanja ili mehaničkog oštećenja opreme i veza iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 7.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređjeno vreme i sa otkaznim rokom od __ (___) kalendarska meseca.

Za vreme trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da izvršava sve svoje obaveze iz ovog Ugovora.

Član 8.

Nastali sporovi rešavaće se dogovorom stranaka a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud .

Član 9.

Ugovor je sastavljen u __ (__) istovetna primerka, po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

Naručilac Izvršilac

_______________________ ______________________