Ugovor o ulaganju sredstava radi pripreme izvoza robe u inostranstvo i uvoza robe iz inostranstva

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ULAGANJU SREDSTAVA RADI PRIPREME IZVOZA ROBE U INOSTRANSTVO

I UVOZA ROBE IZ INOSTRANSTVA

Zaključen dana ___ godine u ___ između ugovrenih strana:

 1. “___” d.o.o.  iz ___ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu: NOSILAC ULAGANJA)
 2. “___” d.o.o.  iz ___  koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu: ULAGAČ)

 

Član 1.

Predmet ovog ugovora je zajedničko ulaganje sredstava i rada ugovorenih strana radi finansiranja pripreme i izvršenje izvoza roba u inostranstvo i uvoza robe iz inostranstva od interesa za obe ugovorene strane.

Član 2.

Ugovorne strane su se sporazumele da uloženim sredstvima i radom:

 1. Obezbede istraživanje domaćeg tržišta pomenutih roba
 2. Obezbeđenje i organizacija transporta nabavljene robe na relacijama dobavljač-skladište – mesto carinjenja – jugo granica.
 3. Obezbeđenje špediterskih usluga u zemlji u inostranstvu,
 4. Plasman i izvršenje izvoza predmetnih roba NOSIOCA ULAGANJA u inostranstvu, u skladu sa važećim spoljnotrgovinskim propisima radi obezbeđenja kvalitetnih potraživanja za plaćanje uvozne robe iz deklarisane zemlje uvoza (inodobavljač)

Član 3.

Početna vrednost ulaganja od strane ULAGAČA iznosi ___________ dinara, koja je utvrđena na osnovu dogovorenih planova obima spoljnotrgovinskih poslova obe ugovorene strane u trenutku zaključenja ovog Ugovora.

Član 4.

NOSILAC ULAGANJA se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ULAGAČA, izvrši poslove iz člana 2. Ugovora čime omogućava vršenje uvoznih poslova drugoj ugovornoj strani ULAGAČU.

Član 5.

Realizovani izvoz, kao i pripadajuće zavisne troškove obezbeđenja kvalitetnih potraživanja inostranstvu, NOSILAC ULAGANJA će drugoj ugovornoj strani dokumentovati u skladu sa važećim carinskim propisom kao i sa drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Član 6.

Naplatu izvezene robe, u skladu sa ovim Ugovorom NOSILAC ULAGANJA će izvršiti cesijom (asignacijom) ostvarenih deviznih potraživanja prema kupcu izvezene robe u korist ULAGAČA, koji će takvim cesiranim (asigniranim) potraživanjem izmiriti svoje obaveze prema inodobavljaču robe koju uvozi do visine realizovanog izvoza iz člana 5. ovog Ugovora u skladu sa važećim deviznim propisima prema, između ugovornih strana iz ovog Ugovora, usaglašenoj dinamici.

Član 7.

Izvoznik za nosioca ulaganja će biti “___” d.o.o.  iz ___ .

Član 8.

ULAGAČ se obavezuje:

 1. Da ulaže sredstva uplatom na žiro-račun NOSIOCA ULAGANJA prema dogovorenoj i usaglašenoj dinamici u smislu člana 3. ovog Ugovora,
 2. Da sarađuje sa NOSIOCEM ULAGANJA, davanjem pismenog naloga (sa svim potrebnim podacima i detaljima) u cilju realizacije cesije, iz člana 6. ovog Ugovora, shodno usaglašenoj dinamici spoljnotrgovinskih poslova ugovorenih strana, kao i prilikom postupka kod Narodne banke Srbije davanjem odgovarajuće dokumentacije o realizovanom izvozu u skladu sa važećim carinskim i deviznim propisima, radi ishodavanja odgovarajućeg rešenja o prebijanju ostvarenih dugovanja i potraživanja ugovornih strana po osnovu njihovih uvoznih odnosno izvoznih poslova, proisteklih na osnovu ovog Ugovora.

Član 9.

Obračun efekata uloženih sredstava po osnovu ovog Ugovora, ugovorne strane će vršiti na kraju svake poslovne godine (u toku trajanja ovog Ugovora), kao i prilikom prestanka ovog Ugovora na osnovu sporazuma ugovornih strana, odnosno na osnovu zakona.

Ugovorne strane su saglasne da osnov za povraćaj uloženih sredstava po ovom Ugovoru predstavlja verifikovan obračun iz stava 1. ovog člana, kao i ostvarena zajednička dobit iz poslovanja uloženim sredstvima, koja se odrazi pozitivnom poslovanju NOSIOCA ULAGANJA na kraju određene poslovne godine na koju se obračun odnosi.

Sastavni deo obračuna, iz stava 1. ovog člana, po osnovu koga se ostvaruje povraćaj uloženih sredstava po ovom Ugovoru, obavezno uključuje realizovana ustupanja ostvarenih potraživanja, iz člana 6. ovog Ugovora.

Član 10.

Ovaj Ugovor se zaključuje na vreme donošenja uloženih sredstava u smislu člana 9. ovog Ugovora.

Svaka ugovorna strana ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju znatno promenjenih okolnosti, kao i drugim zakonom predviđenim slučajevima, a uz obavezan otkazni rok od 6(šest) meseci od uručenja drugoj ugovornoj strani obaveštenja u pismenoj formi o raskidu (otkazu) ovog Ugovora.

Član 11.

Na ostale odnose između ugovorenih strana povodom izvršenja međusobnih obaveza iz ovog Ugovora, a koji su bliže uređeni ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Saveznog zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Sve eventualne izmene i dopune ovog Ugovora ugovorne strane će vršiti isključivo u pismenoj formi Aneksa uz ovaj Ugovor.

Član 13.

Eventualne nesporazume u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora strane će nastojati da reše sporazumno međusobnim dogovorom.

Ukoliko se nastavi nesporazumi mogu rešiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rešavati sud u ___.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

UGOVORNE STRANE

NOSILAC ULAGANJA ULAGAČ

_____________________ _________________

OBRAČUN BR. 1

Efekata uloženih sredstava nastalih po osnovu Ugovora br. ___ ulaganja sredstava radi pripreme izvoza robe u inostranstvo.

 1. Troškovi prebiranja, sortiranja, manipulativni troškovi, gubitak na kvalitetu ostatka robe na ime viših faza prerade, izvoz no ambalažiranje i ostali troškovi izvoza robe po ICD br.
 2. Kalo, rastur i lom u postupku prerade robe na izvoz .
 3. Vrednost izvezene robe po JCI br.

UKUPNA VREDNOST

U ___

Dana ___. god.

NOSILAC ULAGANJA ULAGAČ

___________________ ___________________

 

Servis računara online zakazivanje