RADNI ODNOS

Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću „Prema članu 175. stav 1. tačka 6) Zakona o radu... »»»

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa „U skladu sa članom 201. Zakona o... »»»

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva   „U članu 187.... »»»

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca „Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005,... »»»

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da... »»»

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano... »»»

Pravo na minuli rad kod povezanih lica

Pravo na minuli rad kod povezanih lica „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da... »»»

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa „Članom 24. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)... »»»

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost „Svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu,... »»»