Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu 2014)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član 1. Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i to : zasnivanje radnog […]

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta „___“ Osnovne odredbe  Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se kod ovog poslodavca: organizacione jedinice vrste radnih mesta u organizacionim jedinicama i broj izvršilaca, uslovi potrebni […]

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

SADRŽAJ : Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme) Odredbe Zakona o radu o zasnivanju radnog odnosa ******************************** U ugovoru o radu, pre potpisivanja, moraju da se popune SVA prazna mesta koja se nalaze u ugovoru, […]

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

PUN GODIŠNJI ODMOR Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__“ dana ___.___.201_. godine donosi R E Š E NJ E o godišnjem odmoru za 201_. godinu Zaposlenom/ zaposlenoj _____ se određuje godišnji odmor za 201_. godinu u ukupnom […]

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i […]

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovim zakonom uređuje se […]

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju   „Članom 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), utvrđeno je da potpuni gubitak radne sposobnosti, […]

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja   „Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, […]

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, […]

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisani su slučajevi kada može da se zaključi ugovor o radu na određeno vreme, kao i njegovo trajanje. Prema stavu 4. navedenog […]