Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Servis računara online zakazivanje

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva  

„U članu 187. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1), a da se zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2).

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo s rada radi nege deteta. Produženje ugovora o radu na određeno vreme vrši se aneksom ugovora o radu. S obzirom na to da navedena zaštita od otkaza traje za sve vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta, to u slučaju da u toku produženja radnog odnosa u skladu sa članom 187. Zakona, zaposlena ponovo zatrudni i o tome poslodavcu dostavi izveštaj nadležnog lekara, radni odnos joj se produžava sve do isteka korišćenja prava na odsustvo.

U članu 187. stav 2. Zakona, radi se o odložnom uslovu za prestanak radnog odnosa zaposlenih na određeno vreme za vreme zaštite od prestanka radnog odnosa koje po Zakonu ostvaruju trudnice, odnosno zaposlene na porodiljskom odsustvu, odsustvu s rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Navedenom odredbom Zakona izričito je propisano po kom osnovu i do kada se produžava radni odnos zasnovan na određeno vreme kada je u pitanju zaposlena trudnica, odnosno porodilja, a po isteku tog roka zaposlenoj prestaje radni odnos.

Dalje, članom 68. Zakona propisano je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor i da to pravo stiče nakon mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva s rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa.

Konkretno, s obzirom na to da je zaposlenoj ugovor o radu na određeno vreme produžavan sa odložnim uslovom za prestanak radnog odnosa, te da zaposlena nema osnova za novo produženje radnog odnosa, njoj pripada samo pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor u skladu sa članom 76. Zakona. Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor isplaćuje se u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00541/2014-02 od 26.09.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje