Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost

Servis računara online zakazivanje

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost

„Svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu, stiče svojstvo obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon). Svojstvo osiguranika stiče se danom početka, a prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova, što se utvrđuje na osnovu prijave na osiguranje, odnosno odjave osiguranja, saglasno članu 14. st. 1. i 2. navedenog zakona. Prema tome, preduzetnik koji po tom osnovu ostvaruje prihod, jeste obavezno osigurano lice.

Pored toga, status obavezno osiguranog lica podrazumeva obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Naime, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon) uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa. Navedenim zakonom utvrđena je obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike, kao i da obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Prema tome, utvrđivanje i plaćanje doprinosa kao zakonska obaveza postoji za svako lice koje radnim angažovanjem stiče svojstvo osiguranika, saglasno propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.

Dalje, treba ukazati da je najnovijim izmenama Zakona (primena od 1.1.2015. godine) izjednačen penzijski staž od 40 do 45 godina (penzijski staž iznad 45 godina, ne ulazi u određivanje visine penzije). Naime, staž osiguranja iznad 40 godina, računa se kao cela godina, a u ranijem rešenju, godina se računala upola manje, čime se na ovaj način otklanja različitost u vrednovanju staža osiguranja.

S tim u vezi, treba ukazati da je odredbom člana 5. stav 1. Zakona, utvrđeno da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz primenu načela solidarnosti. Dakle, u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja primenjuje se načelo solidarnosti, što znači da svi osiguranici ulažu sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da prava ostvaruju oni osiguranici koji su ispunili uslove propisane za njihovo sticanje. Ovo načelo posebno dolazi do izražaja kod obezbeđivanja sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, kod rizika invalidnosti, kao i u slučajevima ostvarivanja prava na porodičnu penziju.

Pored toga, odredbom člana 121. Zakona, utvrđeno je da korisnik starosne penzije, koji se zaposli na teritoriji Republike, odnosno obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran na teritoriji Republike, ima pravo po prestanku tog zaposlenja odnosno obavljanja te samostalne delatnosti, na ponovno određivanje penzije, ako je bio u osiguranju najmanje godinu dana, a od 1.1.2015. godine i korisnik prevremene starosne penzije.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-806/2014-07 od 21.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje