Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

Servis računara online zakazivanje

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

„Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Članom 108. stav 1. tačka 1) Zakona, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (dalje: minuli rad) – najmanje 0,4% od osnovice. Takođe, stavom 2. istog člana utvrđeno je da se pri obračunu minulog rada računa i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. ovog zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom.

Članom 40. Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ („Sl. glasnik RS“, br. 35/2012), utvrđeno je da se osnovna zarada zaposlenog uvećava u visini 0,5% za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, računajući i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem.

Imajući u vidu da se u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona, opštim aktom mogu urediti povoljnija prava od prava utvrđenih zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno, ovo znači da odredba člana 40. navedenog kolektivnog ugovora, predstavlja povoljnije pravo za zaposlene i kao takva nije u suprotnosti sa Zakonom, odnosno može se i dalje primenjivati.

S tim u vezi, treba napomenuti da je članom 117. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) uređeno da odredbe svih kolektivnih ugovora koje su suprotne zakonu prestaju da važe danom stupanja na snagu zakona, a ostale odredbe ostaju na snazi do isteka važenja ili do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, a najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-433/2014-02 (1) od 02.09.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje