Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora

Servis računara online zakazivanje

Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora

„Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.

U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi se u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine. Izuzetno, zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Prema tome, zaposlena koja zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nije iskoristila, niti započela korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Član 76. Zakona propisuje da ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema tome, obaveza je poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora. Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu (član 76. Zakona).

S obzirom na to da je zaposlena bila odsutna sa rada od 12.12.2009. godine do 5.1.2011. godine radi korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, ima pravo da godišnji odmor za 2010. godinu iskoristi do 30.6.2011. godine. Ako do navedenog roka krivicom poslodavca zaposlena nije koristila godišnji odmor za 2010. godinu, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 131-04-11/2011-02 od 21.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje