Pravo na otpremninu po osnovu odlaska u penziju

Servis računara online zakazivanje

Pravo na otpremninu po osnovu odlaska u penziju

„Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac je dužan da zaposlenom, u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Prema tome, zaposleni ima pravo na otpremninu u smislu člana 119. stav 1. tačka 1) Zakona samo ako mu je radni odnos prestao radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Prema tome, pravo na otpremninu pri odlasku u penziju ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu. S obzirom da je u konkretnom slučaju osnov prestanka radnog odnosa istek roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno vreme, to zaposleni nema pravo na otpremninu u smislu člana 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-42/2010-02 od 16.02.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje