Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme

Servis računara online zakazivanje

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme

 

„Pre svega, kako se poreska pitanja koje postavljate u vašem zahtevu odnose na promet usluga koji je izvršen u periodu 2006 – 2011. godine, poreski tretman prometa tih usluga određuje se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon).

Naime, u slučaju kada je obveznik PDV – zakupac, na osnovu zaključenog ugovora o zakupu,izvršio investiciono ulaganje u poslovni prostor u vlasništvu zakupodavca, u konkretnom slučaju sanaciju i rekonstrukciju, pri čemu je predmetnim ugovorom predviđeno da je obveznik PDV – zakupac oslobođen plaćanja zakupnine na period od pet godina (što faktički znači da zakupnina nije izražena u novčanom već u naturalnom obliku), reč je o razmeni usluge ulaganja u zakupljeni poslovni prostor za usluge davanja u zakup poslovnog prostora na određeni period. S tim u vezi, obveznik PDV – zakupac imao je obavezu da po osnovu prometa usluge ulaganja u zakupljeni poslovni prostor obračuna PDV po opštoj poreskoj stopi PDV na dan nastanka poreske obaveze (dan prometa usluge – dan završetka ulaganja), na osnovicu koju je činila tržišna vrednost usluge davanja u zakup poslovnog prostora na dan prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora, bez PDV, nezavisno od toga da li je zakupodavac bio obveznik PDV. Obveznik PDV – zakupac (pružalac usluge ulaganja u zakupljeni poslovni prostor) imao je obavezu da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Napominjemo, ovaj obveznik PDV bio je dužan da za promet usluge ulaganja u zakupljeni poslovni prostor koji je izvršio zakupodavcu izda račun koji sadrži propisane podatke ako je zakupodavac bio obveznik PDV.

Za promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora zakupodavac, ako je bio obveznik PDV, bio je dužan da obračuna PDV po opštoj stopi PDV, na osnovicu koju je činila tržišna vrednost usluge ulaganja u poslovni prostor na dan prometa te usluge, bez PDV. Usluga davanja u zakup poslovnog prostora smatrala se pruženom danom kada je prestao pravni odnos između ugovornih strana, a koji je proizlazio iz pravnog osnova pružanja usluge, tj. iz ugovora o zakupu poslovnog prostora. Međutim, ako je zakupodavac za promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora izdavao periodične račune, usluga se smatrala pruženom poslednjeg dana perioda za koji se izdavao račun, s tim što je kod prometa usluga davanja u zakup poslovnog prostora čije je trajanje duže od godinu dana postojala obaveza izdavanja periodičnog računa, pri čemu period za koji je postojala ta obaveza nije mogao biti duži od godinu dana. Račun za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora izdavao se na dan, odnosno nakon izvršenog prometa predmetne usluge.

* * *

Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbi člana 5. stav 3. tačka 4) Zakona, prometom usluga smatra se i razmena usluga za dobra ili usluge.

Odredbama člana 15. stav 1. Zakona bilo je propisano, da se usluga smatra pruženom danom kada je:

  1. završeno pojedinačno pružanje usluge;
  2. prestao pravni odnos koji je osnov pružanja usluge – u slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga.

Prema odredbi člana 15. stav 2. Zakona, u slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun, s tim što period za koji se izdaje taj račun ne može biti duži od godinu dana.

Ako se za pružanje usluga izdaju periodični računi, promet usluga smatra se izvršenim poslednjeg dana perioda za koji se izdaje račun (član 15. stav 3. Zakona).

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  1. promet dobara i usluga;
  2. naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga.

Odredbom člana 42. stav 1. Zakona bilo je propisano, da je obveznik dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun (dalje: račun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br.413-00-353/2013-04od 08.10.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje