Ugovor o zajmu sa zalogom

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM

Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane :

Zajmodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Zajmoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u novcu od __ dinara sa rokom vraćanja do ___.

Zajmoprimac prima novac na zajam u iznosu kako je naznačen i pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su saglasne da će Zajmoprimac plaćati kamatu na godišnjem nivou od __%. Kamata će se plaćati mesečno, do __-og u mesecu.

Član 2.

Kao garanciju da će vratiti primljeni iznos novca iz člana 1. ovog Ugovora Zajmoprimac zalaže svoj stan koji se nalazi u __, ul. __ br. __, stan br. __ na __ spratu površine __ m2 kat. parcela __ KO __ upisan u listu nepokretnosti __.

Zajmoprimac je je stekao opisanu nepokretnost na osnovu ugovora o otkupu Ov.br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na osnovu rešenja o nasleđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na osnovu kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

Član 3.

Zajmoprimac potpisom ovog Ugovora daje neopozivu saglasnost da Zajmodavac može za iznos zajma upiše pravo prvenstvene hipoteke na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 2. ovog Ugovora.

Zajmoprimac se obavezuje da stan iz člana 2. ovog Ugovora neće dalje opterećivati niti njime raspolagati bez saglasnosti Zajmodavca.

Član 4.

Ugovorne strane se odriču prava pobijanja ovog Ugovora po bilo kom osnovu pa i oštećenja preko polovine.

Član 5.

Obe ugovorne strane svojim potpisima na ovom Ugovoru priznaju ovaj ugovor kao izraz svoje volje i kao potvrdu da su Zajmoprimac primio novac od Zajmodavca.

Član 6.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Zajmodavac Zajmoprimac

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje