Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan

Servis računara online zakazivanje

Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan

„Porez na imovinu za 2015. godinu utvrđuje se primenom odredaba Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) i akata jedinica lokalnih samouprava koji su doneti na osnovu ovlašćenja propisanih Zakonom, a u skladu sa Zakonom (o zonama, o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama, o koeficijentima za nepokretnosti u zonama, o stopi amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, kao i o visini stope poreza na imovinu).

Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona, utvrđeni porez na zgradi ili stan u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara.

Prema tome, ako ne stanujete u stanu za koji ste obveznik poreza na imovinu, nemate pravo na poreski kredit (umanjenje utvrđenog poreza), što znači ni ako u tom stanu stanuju potomci.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00103/2015-04 od 05.08.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje