Ugovor o zakupu skladišta

UGOVOR O ZAKUPU SKLADIŠTA

Zaključen dana __.__.__ godine između :

  1. “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Zakupodavac”)
  2. “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Zakupac”)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zakup skladišnog prostora na lokaciji “__” u __ ul. __ br. __koji Skladištar daje u zakup Zakupcu u svom zatvorenom objektu nazvan “__” u površini od __ m2.

Skica skladišta je sastavni deo ovog Ugovora.

Zakupodavac se obavezuje da u periodu trajanja ovog Ugovora neće ukidati čuvarsko mesto koje se nalazi pored kapije neposredno pored ulaza skladište kojim se obezbedjuje prostor zakupljenog skladišta.

Član 2.

Zakupac će zakupljeno zatvoreno skladište iz člana 1. ovog Ugovora koristiti za skladištenje robe iz svoje delatnosti.

Zakupodavac će omogućiti Zakupcu slobodan prilaz u zakupljeno skladište koji podrazumeva prilaz transportnim šleperima i vozilima koji dovoze i odvoze robu u skladište kao i manipulisanje sa robom ispred skladišta prilikom dovoza i odvoza robe.

Ugovorne strane su saglasne da prevozna sredstva Zakupca imaju pravo ulaza i izlaza u vremenu od __ do __ svakog radnog dana kao i subotom.

Član 3.

Zakupac će naime zakupnine plaćati Zakupodavcu mesečnu zakupninu u iznosu od __ EUR koja se isplaćuje u dinarskom iznosu preračunatom prema srednjem kursu NBS. U iznosu zakupnine nije uračunat PDV.

Osim zakupnine utvrđene iz stava 1. ovog člana Zakupodavac nema pravo da Zakupcu zaračuna nikakve druge troškove, naknade, poreze ili dažbine.

Zakupac će vršiti uplatu zakupnine po prijemu fakture koje će ispostavljati Zakupodavac i to najkasnije do
15-og u mesecu za tekući mesec za korišćenje zakupljenog skladišta.

Vreme fakturisanja zakupa teče od dana kada je skladište zapisnički primljeno.

Član 4.

Zakupodavac je saglasna da Zakupac u zakupljenom zatvorenom skladištu može vršiti građevinske i druge popravke o svom trošku a koje se odnose na pregrađivanje skladišta, zatvaranje i otvaranje prozora i vrata i radove na instalacijama a sve pod uslovom da se ne dovodi u pitanje stabilnost i bezbednost objekta.

Troškove redovnog održavanja vrši Zakupac a radove investicionog održavanja vrši Zakupodavac.

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i teče od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme od __ (__) godine i teče od dana potpisivanja a može se produžiti zaključivanjem Anex-a.

Zakupac ima pravo da raskine ovaj Ugovor uz otkazni rok od __ dana unapred.

Član 6.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se zakupljeno skladište prima zapisnički u viđenom stanju s tim što će po isteku ili raskidu ovog Ugovora Zakupac vratiti skladište Zakupodavcu u stanju u kome ga je primio.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da sva pitanja koje proističu iz primene ovog Ugovora rešavaju prvenstveno dogovorom a ukoliko isti nije moguć, eventualni spor će se rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 8.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka, po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

Zakupac Zakupodavac
____________________ ________________________