Ugovor o zakupu mobilnog telefona

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o zakupu mobilnog telefona

 Zaključen u __ dama __.__.201_. godine između:

  1.  _______ iz __ , ul. ____ br. ___ JMBG (u daljem tekstu “Zakupodavac”)
  2. “________________” iz __, ul. ________________ br. ___, PIB __ tekući račun  ___ kod ______ banke i koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Zakupac”)

 Član 1.

Zakupodavac daje Zakupcu na korišćenje svoj mobilni telefon marke _________ telefonski broj __.

Član 2.

Zakupac se obavezuju da Zakupodavcu naime zakupnine za telefon iz člana 1. ovog Ugovora isplaćuje mesečno iznos od ___ dinara.

Član 3.

Zakupac je obavezan da telefon održava u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Član 4.

Ugovor je zaključen na neodređeno vreme počev od _________.

Član 5.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima spor će rešavati nadležan sud.

Član 6.

Ovaj Ugovor je zaključen u 2 istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

 

 

Zakupac                                                         Zakupodavac

 

Servis računara online zakazivanje