Ulaganje u zakupljen poslovni prostor kada je ugovoreno da će nakon prestanka ugovora o zakupu biti vraćen prostor u prvobitno stanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Ulaganje u zakupljen poslovni prostor kada je ugovoreno da će nakon prestanka ugovora o zakupu biti vraćen prostor u prvobitno stanje

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, kada je ugovorom o zakupu predviđeno pravo zakupca da vrši određena ulaganja u zakupljeni objekat za sopstveni račun i da isti vrati u prvobitno stanje prilikom prestanka ugovora o zakupu, pri čemu ulaganja koja vrši ne utiču na visinu zakupnine koja je utvrđena u skladu sa tržišnim principima, u tom slučaju, obveznik PDV – zakupac nema obavezu da, po završetku ulaganja u zakupljeni objekat, obračuna i plati PDV, s obzirom da se ne radi o prometu usluge koja je predmet oporezivanja PDV. Međutim, ako po prestanku ugovora o zakupu zakupac ne vrati objekat u prvobitno stanje, već zakupodavac plati zakupcu naknadu za izvršeno ulaganje, obveznik PDV – zakupac dužan je da za izvršeni promet usluge ulaganja u zakupljeni objekat obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% na osnovicu utvrđenu odredbama člana 17. Zakona, kao i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV postoji i ako zakupac bez naknade izvrši zakupodavcu promet usluge ulaganja u zakupljeni objekat, pri čemu se u ovom slučaju osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje u skladu sa odredbama člana 18. st. 1. i 2. Zakona. Takođe, u slučaju kada je ugovoreno da zakupac u okviru zakupljene nepokretnosti finansira izgradnju objekta, u konkretnom slučaju transformatorske stanice, za koju je izvesno da se neće odstranjivati, reč je o prometu usluge ulaganja u zakupljenu nepokretnost za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, finansiranje zamene transformatora na predmetnoj transformatorskoj stanici takođe se smatra prometom usluge za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. U ovom slučaju, vreme prometa usluge određuje se u skladu sa odredbom člana 15. stav 1. tačka 1) Zakona. Obveznik PDV – zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje koristi za promet usluge ulaganja u zakupljenu nepokretnost uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-140/2012-04 od 13.03.2012. godine