Ulaganje u zakupljeno zemljište od zakupca i PDV obaveza – čl. 5 Zakona o PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Shodno navedenim zakonskim odredbama, kada je ugovorom o zakupu predviđeno pravo zakupca da vrši određena ulaganja na zakupljenom zemljištu za sopstveni račun za određeni vremenski period, i da isto vrati u prvobitno stanje prilikom prestanka ugovora o zakupu, pri čemu ulaganja koja vrši ne utiču na visinu zakupnine koja je utvrđena u skladu sa tržišnim principima, u tom slučaju, obveznik PDV – zakupac nema obavezu da, po završetku ulaganja na zakupljenom zemljištu, obračuna i plati PDV, s obzirom da se ne radi o prometu usluge koja je predmet oporezivanja PDV.

Međutim, ako po prestanku ugovora o zakupu zakupac ne vrati zemljište u prvobitno stanje, već zakupodavac plati zakupcu naknadu za izvršeno ulaganje, obveznik PDV – zakupac dužan je da za izvršeni promet usluge ulaganja na zakupljenom zemljištu obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% na osnovicu utvrđenu odredbama člana 17. Zakona, kao i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV postoji i ako zakupac bez naknade izvrši zakupodavcu promet usluge ulaganja na zakupljenom zemljištu, pri čemu se u ovom slučaju osnovica za obračun PDV utvrđuje u skladu sa odredbama člana 18. st. 1. i 2. Zakona.

Međutim, kada je reč o ulaganjima koja faktički povećavaju vrednost i poboljšavaju uslove korišćenja zakupljenog zemljišta (tzv. investiciona ulaganja), a za koja je, po prirodi stvari, izvesno da se neće uklanjati po prestanku ugovora o zakupu (npr. izgradnja bunara, izgradnja puta na predmetnom zemljištu, postavljanje ograde…), u tom slučaju reč je o prometu usluge za koji obveznik PDV – zakupac ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom.

Obveznik PDV – zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje koristi za promet usluge ulaganja na zakupljenom zemljištu uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-486/2012-04 od 27.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje