Ugovor o zakupu putničkog vozila u privatnom vlasništvu za službene svrhe

Pravni subjekt može da isplati vlasniku putničkog ili teretnog vozila neporezivi mesečni iznos ili nalogom za isplatu na njegov tekući račun ili podizanjem gotovog novca i isplatom. 

Na iznos koji se isplaćuje preko neporezivog iznosa plaća se porez na dohodak građana i Poreskoj upravi se podnosi poreska prijava OPJ-8.

Troškovi popravki, zamene delova, registracija i dr. NE MOGU DA SE PRIZNAJU a ako se po tom osnovu plaćaju troškovi pravnim subjektima ili vlasniku vozila celokupan trošak po tom osnovu je oporeziv sa porezom na dohodak od 20%.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ugovor o zakupu putničko vozila u privatnom vlasništvu za službene svrhe

 Zaključen u __ dana __ 201_. godine između:

              Zakupodavac  :        _____ iz __, ul. __ br. __ lk. ___ JMBG __

              Zakupac        : “__” sa sedištem u __,  ul. __ koje zastupa direktor

Član 1.

Na osnovu ovog Ugovora Zakupodavac daje Zakupcu na korišćenje u zakup putničko vozilo marke “__” tip “__” reg.br. BG __.

Zakupac će vozilo iz stava 1. ovog člana koristiti za službene potrebe.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne izjavljuju da Zakupac uzima vozilo opisano u članu 1. ovog Ugovora u viđenom i voznom stanju, bez ikakvog prava na  prigovor ispravnosti ili funkcionalnosti.

Zakupac potvrđuje da je primio vozilo iz člana 1 ovog Ugovora na slobodno i nesmetano raspolaganje i on je isključivo odgovoran za sve posledice u smislu saobraćajnih i ostalih propisa.

Član 3.

Vozilo iz člana 1. ovog Ugovora može koristiti samo Zakupac, njegovi radnici ili lica koje on ovlasti i ne može ga izdavati u pazakup trećim licima.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da cena zakupa vozila iznosi mesečno u neto iznosu od ____ dinara stim što poreze i doprinose plaća Zakupac u skladu sa zakonskim propisima.

Iznos iz stava 1. ovog člana može se povećati zaključivanjem Anex-a ovog Ugovora.

Član 5.

Ovaj Ugovor je zaključen na neodređeno vreme s tim što ga svaka ugovorna strana može otkazati sa otkaznim rokom od 1 mesec koji teče počev od dana dostavljanja otkaza drugoj ugovornoj strani.

Član 6.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora rešavaće nadležni sud.

Član 7.

Ovaj Ugovor je zaključen u 4 istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

                               Zakupac                                                                           Zakupodavac

                 _____________________                                                 _____________________