Uslovi za odbitak PDV prilikom uvoza

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je lice koje uvozi dobro.

Na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, a za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (odredbe čl. 58. i 59. Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, na uvoz dobara PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom, osim kada je reč o uvozu dobara za koji je odredbama člana 26. Zakona propisano poresko oslobođenje.

Odredbom člana 27. Zakona propisano je, da je prethodni porez iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. člana 28. Zakona, obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, kada je reč o pravu na odbitak PDV pri uvozu dobara, ovo pravo ima isključivo obveznik PDV – stvarni vlasnik dobara koja se uvoze, pod sledećim uslovima: da poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, dokument kojim se potvrđuje da je obračunati PDV plaćen, kao i da uvezena dobra koristi ili će koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno za oporezivi promet, za promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno za promet koji se vrši u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

• Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 3. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011 i 24/2011), poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (dalje: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za izvoz dobara može da ostvari samo obveznik PDV – izvoznik (lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe, odnosno ima slična prava raspolaganja robom), ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, odnosno original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-470/2011-04 od 08.06.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje