Autorski ugovor

Servis računara online zakazivanje

Vidi :

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon o porezu na dohodak građana čl. 52-60

Poreska prijava OPJ-2

 

 

AUTORSKI UGOVOR

Zaključen u ___, dana ___  godine između:

  1. Korisnik: : “_________” d.o.o. iz __, ul. ___ br. _ koje zastupa ___
  2. AUTOR : ___ iz ____, ul. ___ br. __ , JMBG ___ tekući račun ____ kod ___ banke

Član 1.

Ugovorne strane na osnovu Zakona o obligacijama i Zakona o autorskom i srodnim pravima regulišu svoja međusobna prava i obaveze koje nastaju u vezi stvaranja i korišćenja autorskog dela i to :

________________________________________________________

Član 2.

Autor potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da Korisniku ustupa na pravo na trajno korišćenje svog autorskog dela i bez ikakvih ograničenja.

Autor se obavezuje da se uzdržava od postupaka koji bi ometali Korisnika u iskorišćavanju prenetog autorskog i svih imovinskih i drugih prava koje iz prenetog autorskog dela proističu.

Član 3.

Korisnik je dužan da Autoru stavi na raspolaganje potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za stvaranje autorskog dela.

Član 4.

Korisnik se obavezuje da Autoru isplati autorsku naknadu u neto iznosu od _________ dinara odmah po predaji autorskog dela Korisniku (Alternativa : sukcesivno, _______________).

Poreze i doprinose na neto naknadu iz stava 1. ovog člana koja se isplaćuje Autoru padaju na teret Korisnika.

Član 5.

Ugovorne strane će sve sporove nastojati da reše dogovorom a ukoliko nastali spor ne može da se reši na miran način, spor će rešavati nadležni sud u ___.

Član 6.

Ugovor je sastavljen u ___(i slovima __) istovetna primerka, po __ (i slovima ___) za svaku ugovornu stranu.

AUTOR KORISNIK

____________________ ___________________

 

Servis računara online zakazivanje