Ugovor o poveravanju špediterskih poslova

Vidi – Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije

Vidi – Ugovor o špediciji – izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

UGOVOR O POVERAVANJU ŠPEDITERSKIH POSLOVA

Zaključen dana ___. godine u ___ između:

  1. “__” D.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ( u daljem tekstu “Nalogodavac”)
  2. “__” D.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ( u daljem tekstu “Izvršilac”)

Član 1.

Nalogodavac na osnovu ovog Ugovora poverava Izvršiocu obavljanje sledećih poslova u vezi uvoza i izvoza robe :

  1. zaključivanje ugovora o prevozu robe,
  2. pravilno tarifiranje robe koja se uvozi ili izvozi, izrada i podnošenje uvoznih ili izvoznih carinskih deklaracija carinskim organima,
  3. organizovanje i/ili obavljanje plaćanja carine i svih drugih dažbina u vezi uvoza ili izvoza robe,
  4. obezbeđivanje dokumenata vezanih za robu a neophodnih za uvoz ili izvoz robe,
  5. blagovremeno davanje Nalogodavcu saveta i predloga u vezi uvoza ili izvoza robe kao i poštovanja zakonskih i drugih propisa kako bi se poslovi uvoza ili izvoza robe obavili blagovremeno i u skladu sa propisima,
  6. preduzimanje sve drugih poslova i pravnih radnji kod svih nadležnih državnih organa.

Izvršilac se ovim Ugovorom obavezuje da radi otpreme – dopreme određene stvari zaključuje u svoje ime i za račun nalogodavca (alternativa: u ime i za račun nalogodavca alternativa: u svoje ime i za svoj račun) ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza te da organizuje i obavlja ostale uobičajene poslove i radnje.

Pod uslugama Izvršioca podrazumevaju se sve usluge koje se tiču prevoza, konsolidacije, skladištenja, manipulacije, pakovanja, distribucije robe i sve druge usluge iz delatnosti izvršioca kao i dodatne savetodavne usluge u vezi sa navedenim, a koje nisu ograničene samo na carinska pitanja, carinjenje robe i naplatu i naplatu ili obezbeđivanje dokumenata vezanih za robu.

Član 2.

Špediter se obavezuje da kao dobar privrednik savesno, stručno i u skladu sa važećim propisima vrši sve poverene poslove iz ovog Ugovora kao i druge poslove koji su nisu predviđeni ovim Ugovorom a koji su neophodni za organizovanje poslova uvoza i izvoza robe Klijenta.

Špediter je isključivo odgovoran za pravilno i tačno svrstavanje robe prema Carinskoj tarifi.

Član 3.

Otpremu stvari, kao i poslove u vezi sa otpremom stvari, Špediter vrši na osnovu naloga (dispozicije) Klijenta.

Klijent je dužan da Špediteru da nalog (dispozicija) koji treba da sadrži sve potrebne podatke o stvarima i njenim osobinama, tačne upute u pogledu njene otpreme i izvršenja poslova u vezi sa otpremom, a isto tako i druge podatke koji su potrebni za pravilno i blagovremeno izvršavanje datog naloga.

Član 4.

Nalogodavac se obavezuje da imu za obavljeni posao isplati naknadu prema fakturi Izvršioca.

Član 5.

Ponuda u obliku jedne ukupne svote – kompletan forfetni stav za sve faze logistike i špedicije, odnosno transporta, koja, pored ostalog, sadrži vozarinu, troškove carinskog zastupništva, skladišninu i druge slične izdatke, važi prema okolnostima koje postoje u trenutku kada je ponuda učinjena.

Troškove koji nisu obuhvaćeni forfetnim stavovima nalogodavac će posebno nadoknaditi špediteru.

Nalogodavac ne može prenositi prihvaćene forfetne stavove na treća lica bez pismenog pristanka izvršioca.

Član 6.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud .

Naručilac Izvršilac
_____________________ _____________________